20 terms

Algebra 2 formulas

STUDY
PLAY
Constant
f(x) = c
Linear
f(x) = x
Quadratic
f(x) = x^2
Cubic
f(x) = x^3
Square root
f(x) = √x
Slope-intercept form
y = mx + b
Vertical line
x = a
Horizontal line
y = b
Slope formula
m = y1 - y2/x1 - x2
Point-slope form
y-y1 = m(x - x1)
Matrix equations
Ax = B
x = A^-1B
Vertex form
f(x) = a(x - h)^2 + k
Axis of symmetry (Vertex form)
x = h
Vertex (Vertex form)
(h, k)
Standard form
f(x) = ax^2 + bx + c
Axis of symmetry (Standard form)
x = -b/2a
Vertex (Standard form)
(-b/2a, f(-b/2a))
Y-intercept
y = c
Difference of two squares
a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)
Perfect-square trinomial
a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2
a^2 + 2ab +b^2 = (a + b)^2