12 terms

#44 - Deialog

The dialogue from Uned 44 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Mair and Myfanwy discuss Sandra and Ffred.
STUDY
PLAY
Wyt ti wedi clywed?
Have you heard?
Clywed beth, Mair fach?
Heard what, dear old Mair?
Hanes Sandra Jones drws nesa
The story about Sandra Jones next door
Beth amdani?
What about her?
Maen nhw'n dweud ei bod hi wedi mynd ar wyliau gyda'r Ffred Morris yna
They say she's gone on holiday with that Ffred Morris
Paid sôn!
You don't say!
Yr un sy'n dysgu Cymraeg?
The one who's learning Welsh?
Ie, er ei bod hi'n briod yn barod
Yes, although she's already married
Fel 'na mae, y dyddiau 'ma
That's the way things are, these days
Ond gwranda
But listen
Maen nhw'n dweud ei bod hi'n disgwyl babi
They say she's expecting a baby
'Swn i ond yn gwybod sut un oedd e
If I'd only known what a one he was
OTHER SETS BY THIS CREATOR