להאמין ב/ל

to have faith, to believe (someone)

להאשים את/ב

to blame

להבטיח ל/את

to promise

להדגיש את

to stress, to emphasize, to highlight

להדליק את

to light

להזמין את

to invite, to order (in a restaurant)

להחזיק את/ב

to hold

להחליט על

to decide

להכריח את

to force

להמליץ על/ל

to recommend

להמשיך ב

to continue

להסביר את/ל

to explain

להסכים עם/על

to agree

להספיק

to manage, to have sufficient (time, ability), to suffice

להעביר את/ל

to transfer, to cause to pass

להעמיד את

to set up, to cause to stand

להעתיק את

to copy

להפגין נגד/בעד

to demonstrate against

להפסיד את/ב

to lose (money), (a game, law case)

להפסיק את

to stop, to cease

להפקיד את/ב

to deposit

להפריע ל/ב

to interrupt, to disturb, to bother

להצליח ב

to succeed

להקשיב ל

to listen

להרגיש את

to feel

להרוויח את/ב

to earn, to make a profit

להרכיב את

to put together, to assemble

להשאיר את

to leave

להשפיע על

to influence

להשקיע את/ב

to invest

להתחיל ב

to begin, to start

להתקיף את

to attack

להביט ב

to look, to gaze

להגיד את/ל

to say

להגיע מ/ל

to arrive

להגיש את/ל

to submit, to hand in, to serve

להכיר את/ב

to know, to recognize, to acknowledge

להפיל את

to drop, to miscarry, to abort

להציג את/לפני

to present, to perform

להציע את/ל

to offer

להאיר את

to illuminate, to light up

להביא את

to bring

להבין את

to understand

להגיב על

to react

להזיז את

to cause to move

להטיס את

to fly (a plane, a passenger)

להכין את

to prepare

להעיף את

to fly (a kite)

להעיר את/ל/על

to wake, to comment

להפיק את

to produce, to obtain, to extract

להקים את

to establish

להרים את

to raise, to lift, to pick up

להשיב את/ל/על

to give back, to put back, to answer

להוביל את

to lead, to transport

להודיע את/ל/על

to inform, to announce

להוכיח ל/על

to prove

להוליד את

to give birth, to beget

להוליך את

to lead, to conduct

להוסיף את/ל

to add

להועיל ל

to be useful

להופיע לפני

to perform

להוציא את/מ

to take out, to bring out, to withdraw

להוריד את

to take down, to lower

להושיב את

to seat, to cause to dwell

להטעות את

to mislead

להלוות את/ל

to lend

להעלות את

to raise(salary, status), to cause to immigrate to israel

להפנות את/ל

to turn, to refer

להקשות על

to harden, to cause difficulties

להראות את/ל

to show

להרצות על/לפני

to lecture

להרשות ל

to allow

להשוות את/ל

to compare

להצביע בעד/נגד

to vote, to raise the hand

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording