Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Material pentru clasa a XII-a

Structura

Ideologii si practici totalitare
Politica de stavilire a comunismului
Falimentul sistemului comunist

Ideologii totalitare

Fascismul/nazismul/comunismul

Totalitarism

Sistem de organizare politico-sociala in care statul controleaza viata sociala si individuala

Regim democratic

Separarea puterilor/pluripartidism/drepturi si libertati democratice

Regim totalitar

Concentrarea puterii/monopartidism/limitarea drepturilor

Fascismul

Ideologie aparuta dupa I razboi mondial in Italia(din
cuvantul fascia)

Fascia

Legatura de nuiele in jurul securii purtate de lictori in Roma Antica

Fascism(caracteristici)

Nationalismul exacerbat,militarismul,cultul liderului
intransigenta fata de alte partide,orientare catre clasa de mijloc

Nazismul

National-socialism ideologie si miscare politica de tip fascist din Germania(Na-zi)

National-socialism

De la prescurtatea Partidului National Socialist al
Muncitorilor Germani((Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei)- (NSDAP)

Mein Kampf

Lucrare a lui Adolf Hitler,in care sunt expuse ideile esentiale ale nazismului(1925)

Fuhrerprinzip

Principiul conducatorului

Comunism

Ideologie avand la baza idei ale lui K.Marx si F.Engels(societatea fara clase,proprietatea comuna asupra mijloacelor de productie)

Bolsevism

Comunismul rusesc avand la baza ideile lui V.I Lenin

Fascism-nazism(deosebiri)

Antisemitismul

Fascism-comunism(asemanari)

Partidul unic/cultul personalitatii/economie centralizata/inregimentarea populatiei/populism si
demagogie/politie politica/expansionism

Fascism-comunism(deosebiri)

dictatura rasei superioare/dictatura proletariatului
sprijin al burgheziei/burghezia inamic
alianta cu biserica/ateism
baza:militarii/activistul muncitor

Lideri

Vladimir.I.Lenin/Benito Mussolini/Adolf Hitler/Stalin
Mao Zedong

Partide totalitare

P.M.S.D.R(bolsevic)
P.N.F(Partidul National fascist)
N.S.D.A.P

Totalitarismul la putere

Rusia(lovitura de stat bolsevica 25oct./7nov.1917)
Italia(Marsul asupra Romei oct.1922)
Germania(Hitler devine cancelar 30ian.1933)

Cancelar

Prim-ministru in traditia germana

Politie politica

C.E.K.A.--N.K.V..D.--K.G.B./Gestapo/Securitatea

Mica Antanta

1921 Cehoslovacia+Regatul sarbo-croato-sloven+
Romania

Briand-Kellogg

1928 Interzicerea razboiului de agresiune

Antanta Balcanica

1934 Turcia+Iugoslavia+Grecia+Romania

Conciliatorism

Politica de cedare in fata pretentiilor Germaniei

Containment

Stavilire(concept specific doctrinei Truman)

Doctrina Truman

1947 Concept strategic menit sa impiedice expansiunea sovietica printr-un sistem de aliante defensive

N.A.T.O.

1949 Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord

Pactul de la Varsovia

Mai 1955 Alianta politico-militara a Blocului Rasaritean: U.R.S.S. Albania,Bulgaria,R.D.G.
Cehoslovacia,Polonia,Ungaria,Romania.In prezent,desfiintat(1991)

Planul Marshall

Plan de refacere postbelica propus de George Marshall-13 miliarde $ (1948-1952)

C.A.E.R.

1949 Consiliul de Ajutor Economic Reciproc,
alianta economica a Blocului Rasaritean.In
prezent,desfiintat(1991)

Razboiul din Coreea

1950-1953Confruntare intre cele 2 Coree si aliatii
lor:S.U.A pentru Sud si U.R.S.S si China pentru Nord.Consacrarea separarii in R.P.D.Coreeana si Republica Coreea

Razboiul din Indochina

1946-1954 razboi franco-vietnamez
Etapa americana 1959-1975.Formarea R.S.Vietnam

Revolutia din Ungaria

1956 Revolutie anticomunista reprimata de sovietici

Zidul Berlinului

1961 Constructie realizata intre cele 2 sectoare ale Berlinului pentru impiedicarea fugii in Occident a est-berlinezilor

Primavara de la Praga

1968 Incercarea de a crea un comunism cu fata umana a fost curmata de interventia fortelor Tratatalui de la Varsovia(fara Romania)

Razboiul sovieto-afgan

1979-1988 Interventia U.R.S.S. in Afganistan,esuata datorita rezistentei locale sprijinita de americani

Prabusirea sistemului comunist

1989 Cauze:Criza de sistem/Reformele lui M.
Gorbaciov/Actiunea Occidentului/Vointa popoarelor

Revolutia de catifea

Trecerea pasnica la regimul capitalist(Cehoslova
cia)

Daramarea zidului Berlinului

1989 Inceputul reunificarii Germaniei

Destramarea U.R.S.S

1991

Perestroika

Restructurare(M.Gorbaciov)

Glasnost

Transparenta(M.Gorbaciov)

P.C.R.

Partidul Comunist Roman 1921-1948,1965-1989
Partidul Muncitoresc Roman 1948-1965

Legiunea Arhanghelului Mihail

1927

Interzicerea P.C.R.

1924

Stat national legionar

Sept.1940-ian.1941Romania devine stat national legionar.
Conducatorul statului era Gen. Ion Antonescu

Rebeliunea legionara

21-23ian.1941 Incercare a legionarilor de a prelua
puterea in totalitate.

Violente legionare

Uciderea unor personalitati:N.Iorga,V.Madgearu
Detinuti din inchisoarea Jilava.
Evrei

Lideri legionari

Capitanii: Corneliu Zelea Codreanu,Horia Sima

Regimul comunist

Singurul regim totalitar in Romania

Guvernul Petru Groza

martie 1945

Alegeri parlamentare

Nov.1946 Castigate de PCR si aliatii sai prin frauda

Interzicerea partidelor politice

1947 PNT si PNL

Abdicarea Regelui

30 Dec.1947

R.P.R

1947-1965 Republica Populara Romana

R.S.R.

1965-1989 Republica Socialista Romania

Lideri comunisti

Gheorghe Gheorghiu-Dej 1944-1965
Nicolae Ceausescu 1965-1989

Nationalizarea

1948

Colectivizarea

1949

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording