290 terms

Nederlands

Swag
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

filibusteren
urenlange redevoeringen om het aannemen van ongewenste wetten te vertragen, een tactiek die ontstond in de Amerikaanse senaat
kosmogonie
scheppingsmythe
lankmoedig
GOEDERTIEREND, geduldig
consternatie
commotie, beroering
a posterioria
achteraf beschouwd
a priori
vooruit
ad hoc
voor dit speciale geval
ad rem
snel en scherpzinnig
opruien
DEMAGOOG, ophitsen
potentieel
mogelijk
eclectisch
ECLECTICUS, het beste uitkiezend
infantiel
kinderachtig
proza en poëzie
verzen vind je in poëzie, doorlopende tekst in proza
omerta
zwijgplicht bij misdaadorganisaties
hematocriet
hoeveelheid rode bloedcellen in het bloed
spindoctor
media-adviseur
fantast
iemand met abnormaal grote fantasie
gedijen
bloeien
scalp
behaarde afgetrokken schedelhuis
aantijging
beschuldiging
onbehagen
ongenoegen
verzanden in
vastlopen
redetwisten
kibbelen
ontbieden
om iemands aanwezigheid verzoeken
heterogeen
gevarieerd
homogeen
gelijksoortig
autonoom
EIGENMACHTIG, ongebonden
heteronoom
onderworpen aan van buiten opgelegde wetten
idyllisch
IDYLLISCHE TAFEREELTJES, BUCOLISCH, herderlijk
oratorisch
redekunstig
metropool
wereldstad
fictief
denkbeeldig
diskrediet
IN DISKREDIET GEBRACHT, kwalijke reputatie
in diskredit brengen
ervoor zorgen dat het vertrouwen verdwijnt
diplomatisch
zeer omzichtig
absenteïsme
het vaak of langdurig afwezig zijn
referendum
volksraadpleging maar vrijblijvender dan een verkiezing
ultimatum
laatste voorstel bij een onderhandeling
vertikken
weigeren
onversaagd
ONVERSCHROKKEN,dapper
verbolgen
GEBELGD, erg kwaad
vertier
plezier
vermaledijd
deksels
verfomfaaid
verkreukt
verfoeien
VERAFSCHUWEN, een afkeer hebben voor
verbeten
hardnekkig
verpozen
uitrusten
schraal
EEN SCHRALE OOSTENWIND, EEN SCHRALE TROOST, pover
verschaald
flauw
verlekkerd op
verzot op
zich vergalopperen
mislukken door onbezonnenheid of te grote drift
vedette
beroemdheid
uitkramen
OPDISSEN, DEBITEREN
uitgekiend
gewiekst
tarten
TART ALLE VERBEELDING, er zijn geen woorden voor
terdege
BEN ME TERDEGE BEWUST VAN, wel degelijk
uithuizig
zelden thuis
trekpleister
populaire plaats
toeverlaat
STEUN EN TOEVERLAAT, bescherming
teemkous
zeurpiet
überhaupt
SOWIESO, in het geheel genomen
terloops
NONCHALANT, en passant
subliem
WEERGALOOS, prachtig
tersluiks
stiekem
ingenieus
vindingrijk
schuin marcheren
zwierbol
stuurs
nors
smalend
minachtend
schromelijk
ZICH SCHROMELIJK VERGIST, in hevige mate
stuntelig
onhandig
sporadisch
af en toe
soelaas
SOELAAS BRENGEN, troost
schielijk
SCHIELIJK ONTVALLEN, snel
stiekem
in 't geniep
spoorslags
meteen
sjofel
armoedig
schrijlings
met de benen aan weerszijden van de zaak waarop men zit of waarboven men staat
riant
RIANTE ONTSLAGVERGOEDING, royaal
schamper
SCHAMPER LACHJE, spottend
rondscharrelen
rondsnuffelen
reikhalzend
vurig verlangend
geradbraakt
uitgeput
schoorvoeten
aarzelend
schalks
grappig
rechtgeaard
eerlijk
raaskallen
doordraven
schamel
BETE BROODS, pover
een bete broods
hapje
rondwaren
ronddwalen
rabiaat
dol
profileren
een duidelijk eigen karakter aannemen
reppen
REPPEN ER MET GEEN WOORD OVER, niets zeggen, snel bewegen
puik
uitstekend
proletariër
arme
pochhans
charlatan
plebejer
burgermannetje
pertinent
PERTINENTE VRAAG, ter zake doend
potsierlijk
idioot
plunje
pak
plantonisch
louter geestelijk
onverkort
BLIJFT ONVERKORT VAN KRACHT, in zijn geheel
opdirken
opdoffen
pointe
essentie
oogluikend
STAAN OOGLUIKEND TOE, doen alsof je het niet ziet
lik
gevangenis
saffie
sigaret
ploert
hufter
ostentatief
uitdagend
onverdroten
ijver, NIJVER, NOEST
ongerept
ONGEREPTE NATUUR, onaangetast
oubollig
achterhaald
onbevangen
onpartijdig
onbehouwen
bot
ongenaakbaar
AANMATIGEND, arrogant
loochenen
ontkennen
onderlegd
bekwaam
onbesuisd
achteloos
olijk
grappig
ongezouten
ONGEZOUTEN MENING, onverbloemd
onderduims
ACHTERBAKS, geniepig
druilerig
DRUILERIG WEER, somber
dolen
dwalen
desolaat
verlaten
druiloor
domoor
billijk
eerlijk
doortastend
ondernemend
denderend
buitengewoon
dartelen
huppelen
buitensporig
EXCESSIEF, overdreven
dooddoener
cliché
deerne
chick
chambreren
op kamertemperatuur laten komen
botvieren
op vrije teugel laten
dissonant
wanklinkend
dazig
onnozel
chagrijnig
humeurig
bitsig
bars
bekaaid
KWAMEN ER BEKAAID VANAF, bedrogen
bijspijkeren
bijwerken
berooid
armoedig
beduimeld
vies door vuile vingers
bekokstoven
BEKONKELEN, verzinnen
bedilziek
bemoeizuchtig
beteugelen
aan banden leggen
beknibbelen
besparen
pandoering
pak slaag
belhamel
ondeugende jongen
behaagziek
ijdel
onbetamelijk
BETAAMT NIET, ongepast
beaat
BEAAT GLIMLACHEND,schijnheilig
afhaspelen
overhaast en slordig afmaken
baliekluiver
STRAATSLIJPER, leegloper
allooi
gehalte
zich aftobben over
veel zorg hebben voor
bandeloos
tomeloos
afvallig
vals
aanstekelijk
WERKT AANSTEKELIJK, zo dat de anderen het ook doen
balsturig
eigenzinnig
aftands
verzwakt
afjakkeren
uitputten
aanmatigend
arrogant
achteroverdrukken
GAPPEN, stelen
achteloos
onoplettend
amechtig
buiten adem
allegaartje
RATJETOE, mengelmoes
alert
attent
aanhalig
aanhankelijk
aangeschoten
dronken
noest
hardwerkend
nurks
onaangenaam
weghonen
beledigen
nabauwen
honend
likkebaarden
watertanden
kuieren
DRENTELEN,slenteren
liederlijk
CANAILLEUS, losbandig
lanterfanten
leeglopen
konkelfoezen
COMPLOTTEREN, samenspannen
nopen tot
doen besluiten tot
melig
afgezaagd
belazeren
BELAZERT DE KLUIT, bedriegen
de kluit belazeren
iedereen bedriegen
kwinkslag
geestig inval
honkvast
echt gehecht aan een vaste verblijfplaats
haaks staan op
contrasteren met
meewarig
medelijdend
gekscheren
schetsen
hemeltergend
HEMELTERGEND TRAAG, uitermate
heibel
STAMPEI, drukte
geleuter
BAZELEN, zwammen
gewiekst
ARGLISTIG,handig
gebenedijd
GEEN GEBENEDIJD WOORD, zegenen
flikflooien
VLEIEN,flemen
gemelijk
KRIBBIG, knorrig
sanctie-sanctioneren
goedkeuren
gedegen
betrouwbaar
bakkeleien
ruziën
onverbloemd
ONVERBLOEMD DE WAARHEID GEZEGD, FRANK EN VRIJ, ongenegeerd
rouwdouwer
ruw persoon
agorafobie
angst voor grote ruimten
fobie
vrees
geborneerd
kortzichtig
frivool
WUFT, luchthartig
stringent
bindend
fnuiken
smoren
gebelgd
VERBOLGEN, kwaad
frappant
EEN FRAPPANTE GELIJKENIS, MARKANT, raak
flegma
onverstoorbaar
fervent
fanatiek
erratum
zetfout in de tekst
ersatz
in de plaats van en meestal mindere kwaliteit
duchtig
flink
Downing street 10
ambtswoning van de Britse eerste minister
Wetstraat 16
ambtswoning van de Belgische federale premier
Elysée
ambtswoning van de Franse president
dwepen met
aanbidden
aberratie
afwijking
pupiter
spreekgestoelte
decimeren
aflachten
mediaan
middelste waarde
lemma
trefwoord
trompe-l'oeil
schilder- of bouwtechniek die bedriegelijk realistisch is
inflatie
stijging
deflatie
daling van het algemeen prijzenpeil
recessie
teruggang
reces
pauze
tirade
fel uitgesproken rede of aanklacht
triade
groep van drie
sardonisch
boosaardig
fashionista
iemand die fanatiek de mode volgt
flamboyant
karaktertrek: vlammend
seponeren
niet vervolgen
koketteren
behaagziek zijn
mandataris
verzamelnaam voor iedereen die een politieke functie bekleedt
altruïsme
egoïsme
palliatief
ziekte verzachten maar niet genezen
sommelier
kelner belast met de wijn
arabesk
versiering bestaande uit een slingerende grondlijn, bekleed met bladeren en sierlijke bloemen
allengs
gaandeweg
pandemie
zich over een heel land of continent verspreidend ziekte
corpulent
OBEES, dik
opulent
SOMPTUEUS, zeer rijk
interpelleren
om opheldering of uitleg vragen
exegese
Bijbelstudie
volatiel
veranderlijk
draconisch
zeer streng
intuïtief
op basis van aanvoelen, niet noodzakelijk van weten
patriottisme
vaderlandsliefde
doctrine
gesloten geheel van regels om een staat
onverwijld
onmiddelijk
monocle
oogglas dat in de hoek van het oog vastgeknepen wordt
flagrant
overduidelijk
entourage
omgeving
provoceren
uitdagen
vuilspuiterij
wie beledigende praat uitkraamt
vilein
laag
mantra
met goddelijke kracht geladen spreuk uit het hindoeïsme
segregeren
discriminerende scheiding van bevolkingsgroepen
debiteren
uitkramen
aplomb
zelfvertrouwen
verontachtzamen
verwaarlozen
contemplatie
bespiegeling
ootmoedig
onderworpen nederigheid, met name tegenover God
impasse
IMPASSE DOORBREKEN, punt waarop een discussie vastzit
restitutie
RESTITUTIE DOEN, terugbetaling
triptiek
uit drie delen bestaand schilderij
catharsis
zuivering
demagoog
volksmenner, iemand die het volk manipuleert
populisme
oppervlakkige en veelal demagogische betoogtrant
capituleren voor
zich overgeven, door de knieën gaan
quota
opgelegde maximumhoeveelheden
chicklit
fictielectuur bedoeld voor vrouwen tussen 20 en 30
stigmatiseren
brandmerken
stereotype
clichés
hermafrodiet
tweeslachtig
linguïstisch
taalkundig
exorbitant
EXORBITANTE PRIJSTSTIJGINGEN, buiten proportie
exquis
voortreffelijk
immersie
onderdompeling
abolitie
ABOLITIONISTEN,afschaffing
substantieel
aanzienlijk
ambulant
zonder vaste plaats
seculair
honderdjarig
seculier
niet tot een kloosterorde behorend
regulier
REGULIERE KLOOSTERORDE, volgens een strenge kloosterorde behorend
pathologie
ziektebeeld
kanaalrat
moeilijk op te sporen venijnige depressie of storm
ongeregeldheden
rellen
culmineren in
zijn toppunt bereiken
xenofobie
vreemdelingenhaat
legislatuur
regeerperiode