Advertisement Upgrade to remove ads

seafood

hai xian

eggs

ji dian

coffee

ka fei

cooked rice

mi fan

bread

mian bao

noodles

mian tiao

milk

niu nai

beef

niu rou

apple

ping guo

soft drinks

qi shui

fruit

shui guo

pork

zhu rou

lamb

yang rou

crab

pang xie

vegetables

cai

fries

shu tiao

hamburger

han bao bao

fried rice

chao fan

dumplings

jiao zi

spring rolls

chun juan

mineral water

shui

coke

ke le

sprite

xue bi

fruit juice

guo zhi

chocolate

qiao ke li

cake

dan gao

ice cream

bing qi lin

biscuits

bing gan

yoghurt

suan nai

orange

cheng

watermelon

xi gua

mango

mang guo

banana

xiang jiao

strawberry

cao mei

grapes

pu tao

cherry

ying tao

durian

liu lian

dragon fruit

huo long guo

what about

he

fall short of

cha

day

ri/hao

week

xing qi

question radical

ji

which month

ji yue

which year

na nian

today

jin tian

yesterday

zuo tian

tomorrow

ming tian

this year

jin nian

last year

qu nian

next year

ming nian

birthday

sheng ri

to be born

chu sheng

how old

duo da

o'clock

dian

minute

fen

15 mins

ke

30 mins

ban

the time is

xian zai

watch

biao

early morning

zao shang

morning

shang wu

noon

zhong wu

afternoon

xia wu

evening

wanshang

wake up

qi chuang

breakfast

chi zao fan

go to school

shang xue

go to class

shang ke

school is over

fang xue

sleep

shui jiao

wash face

xi lian

brushing teeth

shua ya

have a shower

xi zao

do homework

zuo zuo ye

buy things

mai dong xi

watch TV

kan dian shi

play ball games

da qiu

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording