26 terms

Chinese Vegetables

STUDY
PLAY
胡萝卜
húluóbo - carrot
芹菜
qín cài -celery
土豆
tǔdòu- potato
苦瓜
kǔguā - bitter melon
黄瓜
huángguā - cucumber
生菜
shēngcài - lettuce
韭菜
jiǔcài - garlic chives
包心菜
baoxincai - cabbage
西红柿
xīhóngshì - tomato
茄子
qiézi - eggplant
萝卜
luóbo - radish; turnip
蘑菇
mógu - mushroom
芦笋
lúsŭn - asparagus
洋葱
yángcōng - onion
华菜
huacai - cauliflower
西兰花
xīlánhuā - broccoli
青椒
qīngjiāo - green pepper
豌豆
wāndòu - green peas
白菜
báicài - chinese cabbage
菠菜
bōcài - spinach
suān sour
tián - sweet
kǔ - bitter
là - hot, spicy
xián - salty
dàn - tasteless