34 terms

Integrated Chinese L1, L13

STUDY
PLAY
shàng (to go)
zhōngxīn (center)
中心
tīngshuō (to be told, to hear of)
听说
yùndòng (sports)
运动
chǎng (field)
pángbiān (next to; side)
旁边
yuǎn (far)
lí (away from)
jìn (near)
huódòng (activity)
活动
zhōngjiān (middle)
中间
shūdiàn (bookstore)
书店
dìfang (place)
地方
lǐbian (inside)
里边
zhōngguóchéng (Chinatown)
中国城
dìtú (map)
地图
ná (to take, to get)
cì (measure word for frequency, times)
cóng (from)
yìzhí (straight, continuously)
一直
wǎng (towards)
nán (south)
guò (to pass)
lùkǒu (intersection)
路口
xī (west)
西
guǎi (to turn)
āi (exclamation of surprise/disatisfaction)
dōng (east)
běi (north)
qián (forward, ahead)
hónglùdēng (traffic light)
红绿灯
yòu (right)
zuǒ (left)
qiánmian (ahead, in front of)
前面