11 terms

Chinese

STUDY
PLAY
美术室
Art room (měishù shì)
科学实验室
Science Lab (kēxuéshíyànshì)
游泳池
swimming pool (yóuyǒng chí)
图书馆
Library (túshūguǎn)
教室
Classroom (jiàoshì)
运动场
Playground (yùndòng chǎng)
停车场
parking lot (tíngchēchǎng)
礼堂
school hall (lǐtáng)
食堂
Canteen (shítáng)
花园
Garden (huāyuán)
电脑室
ict room (diànnǎoshì)