7 terms

我的房間 My Room CB2_1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

床 (chuáng)
這是我的床。(zhè shì wǒ de chuáng)
桌子 (zhōu zi)
這是爸爸的桌子。(zhè shì bà ba de zhōu zi)
椅子 (yǐ zi)
這是媽媽的椅子。(zhè shì mā ma de yǐ zi)
書架 (shū jià)
這是哥哥的書架。(zhè shì gē ge de shū jià)
壁櫥 (bì chú)
這是姐姐的壁櫥。(zhè shì jiě jiě de bì chú)
衣櫃 (yī guì)
這是弟弟的衣櫃。(zhè shì dì di de yī guì)
沙發 (shā fā)
這是妹妹的沙發。(zhè shì mèi mèi de shā fā)