8 terms

我的房間 My Room CB2_2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

有什麼?(yǒu shé me)
你的房間裡有什麼?(nǐ de fáng jiān lǐ yǒu shé me)
床 (chuáng)
我的房間裡有床。(wǒ de fáng jiān lǐ yǒu chuáng)
桌子 (zhōu zi)
我的房間裡有桌子。(wǒ de fáng jiān lǐ yǒu zhōu zi)
椅子 (yǐ zi)
我的房間裡有椅子。(wǒ de fáng jiān lǐ yǒu yǐ zi)
書架 (shū jià)
我的房間裡有書架。(wǒ de fáng jiān lǐ yǒu shū jià)
壁櫥 (bì chú)
我的房間裡有壁櫥。(wǒ de fáng jiān lǐ yǒu bì chú)
衣櫃 (yī guì)
我的房間裡有衣櫃。(wǒ de fáng jiān lǐ yǒu yī guì)
沙發 (shā fā)
我的房間裡有沙發。(wǒ de fáng jiān lǐ yǒu shā fā)