44 terms

CPBL VOCAB: Lesson 2 (English and Pinyin)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

player (lit. hand)
shǒu
player
xuǎnshǒu
pitcher
tóu shǒu
hitter
dǎ jī shǒu
batter
dǎ zhě
in (inside)
nèi
out (outside)
wài
infield
nèi yě
outfield
wài yě
catcher
bǔ shǒu
left
zuǒ
right
yòu
first baseman
yī lěi shǒu
second baseman
èr lěi shǒu
third baseman
sān lěi shǒu
shortstop
yóu jī shǒu
left fielder
zuǒ wài yě shǒu
center fielder
zhōng wài yě shǒu
right fielder
yòu wài yě shǒu
left-handed pitcher
zuǒ tóu shǒu
right-handed batter
yòu dǎ zhě
designated hitter
zhǐ dìng dǎ jī
strike
hǎo qiú
ball
huài qiú
two balls, one strike
yī ge hǎo qiú, liǎng ge huài qiú
three balls, one strike
yī hǎo, sān huài
two strikes, two balls
liǎng hǎo, liǎng huài
There is (or are) no...
méiyǒu
three balls, no strikes
méiyǒu hǎo qiú, sān ge huài qiú
no balls, two strikes
liǎng ge hǎo qiú, méiyǒu huài qiú
no hits
méiyǒu āndǎ
walk (four balls)
sì huài qiú
walk
bǎo sòng
four balls, a walk
sì huài qiú bǎo sòng
strike out
sānzhèn
out
chū jú
one out
yī chū jú
two outs
liǎng chū jú
Fubon Guardians
Fù bāng hàn jiāng
Chinatrust Brothers
Zhōngxìn xiōngdì
Uni-President 7-Eleven Lions
Tǒngyī 7-Eleven shī"
UniLions
Tǒngyī shī
Lamigo Monkeys
Lamigo táo yuán
Wei-Chuan Dragons
Wèiquán Lóng
OTHER SETS BY THIS CREATOR