Immunologi 1.6

Hva er et antistoff?
Click the card to flip 👆
1 / 50
Terms in this set (50)
Hvordan beveger lymfocytter seg til lymfeknuter?
"High endothelial venules" (HEV) fungerer som trafikkskilt for lymfocytter å finne sekundære lymfoide organer. Lymfocytter stopper og fester seg til endotelet på innsiden av veggen på blodkar som går gjennom det lymfoide organet. Det er dette endotelet kalles HEV og som kun finnes i sekundære lymfoide organer. Lymfocyttene beveger seg gjennom karveggen (mellom endotelcellene) og segregerer til B- og T-celleområder.
Hva er PRR og PAMPs?
Aktivering av immunsystemet ved en bakterieinfeksjon skjer ved hjelp av PRR. Det er reseptorene som det innate immunforsvaret bruker for å gjenkjenne patogener. De er trent til å gjenkjenne molekylære strukturer som er assosiert med patogener eller fare. Dette er strukturer som ikke finnes i kroppen i "fredstid", da er det verken patogener eller fare til stede. Et eksempel er PAMPs, som bare finnes på overflaten av patogener, ikke kroppens egne celler.
Hva er toll-like reseptorer og nevn to eksempler på TLR
TLR er en klasse reseptorer som gjenkjenner konserverte deler av ulike patogener (f.eks. LPS i gram-negative bakterier). Ofte fører aktivering av toll-reseptorer til utskilling av ulike cytokiner, som alarmerer immunsystemet og utløser en inflammatorisk respons.

To viktige TLR er:
TLR-4: Ligger lokalisert på overflaten og sender ut TNF-alfa respons. Binder LPS fra gram-negative bakterier som fører til at makrofagen blir aktivert. Aktiveringen fører til at cytokiner blir utskilt. TLR-4 har egenskapen til å sense bakterier i nærheten av makrofagen.
TLR-3: Ligger lokalisert på endosomer og sener ut IFN-alfa og IFN-beta respons. Gjenkjenner og binder dobbelstrenget virus RNA, som kjennetegner virus.
Hva er funksjonen til TNF-alfa?
Skilles ut fra makrofag og TH1-celler.
Fører til lokal inflammasjon. Aktiverer blodkar endotel som får immunceller ut i vevet. Fører også til feber ved å påvirke temperaturreguleringssenteret i hypothalamus (stimulerer cellene der til utskillelse av prostaglandin E2, som fører til endring i temperaturreguleringssenteret.
Hva er funksjonen til IL-1-beta?Skilles ut fra makrofager. Samme funksjon som TNF-alfa.Hva er funksjonen til CXCL8?Dette er et kjemokin som skilles ut fra makrofager. Fører til at nøytrofile granulocytter kan komme ut i vevetHva skjer når en bakterieinfeksjon blir til en inflammasjon?Her ser vi en makrofag med TLR-4 på overflaten. TLR-4 binder til antigenet som fører til at makrofagen blir aktivert. Det gjør at makrofagen skiller ut TNF-alfa og IL-1beta som aktiverer lokale blodkar til å dilatere som fører til at det strømmer med blod til området, og dermed også flere fagocytterende celler og mer plasmaprotein. Makrofagene skiller også ut kjemokinet CXCL8 som dirigerer nøytrofile granulocytter og monocytter til infeksjonsstedet. IL-6 vil påvirke leveren til å skille ut akuttfase proteiner. Cytokinene har også funksjoner utenfor det infiserte vevet. De påvirker temperatursenteret i hjernen (feber), som gjør at det blir en mer effektiv fagocytose, påvirker leveren til å skille ut akuttfase proteiner og beinmargen for å få fler fagocytter til infeksjonsstedet.Hvorfor kan det være farlig med TNF-alfa utskillelse?Det kan føre til sepsis. Aktiverte makrofager i leveren og milten skiller ut TNF-alfa til blodsirkulasjonen. Levring i blodkar forårsaker et synkende blodvolum som fører til at blodkarene kollapser. Dette fører til multi-organsvikt - septisk sjokk også død.Hvordan skjer fagocytose?Cellemembranen danner utbuktninger som omgir det materialet som skal tas inn i cellen, og det dannes på denne måten en membrankappe rundt materialet. Når de to delene av cellemembranen som omslutter materialet, smelter sammen, avsnøres det en lukket vesikkel som kalles fagosom. Deretter smelter en eller flere lysosomer sammen med fagosomen og tømmer sine enzymer over i det lukkete rommet som inneholder det fagocyterte materialet. Inne i vesikkelen, som nå kalles en fagolysosom, nedbrytes det fagocyterte materialet. Enzymer i fagolysosomenes membran danner reaktive molekyler, f.eks. NO og H2O2, som bidrar til å uskadeliggjøre fagocyterte partikler. Gjøres av makrofager og nøytrofile granulocytterHvordan dreper komplementsystemet bakterier?Opsonisering: merke bakterier for fagocytose. Det som skjer er at C3 sirkulerer rundt i blodet i en inaktiv form. Når den kommer i nærheten av bakterieoverflaten vil den sense at noe er annerledes og aktiveres (dele seg i en A og B del). C3b vil feste seg kovalent til bakterieoverflaten og da er bakterien merket for fagocytose. Inflammasjon: Binding av C3b til en C3-konvertase på bakterieoverflaten fører til dannelse av C5-konvertase. C5-konvertase kløyver C5 til C5a og C5b. C5a er inflammatorisk og vil aktivere endotelet i kapillærer og rekruttere fagocytterende celler til det infiserte vevet. Bakterielysis: C9 plasseres i bakterienes cellemembraner på en slik måte at den danner porer i membranen porene tillater Na+ å trenge i bakteriene, og vann følger etter ved osmose. Dermed sprenges (lyseres) bakteriene. C5b danner et kompleks med C6, C7 og C8 bakteriecelleveggmembranen. Dette komplekset katalyserer polmeriserisasjonen av C9 molekyler til en ringformet pore i bakteriecelleveggen og lysis av bakterien.Hvordan aktiveres komplementsystemet?Klassisk: aktiveringen utløses av at ett av komplementproteinene bindes til et antistoffmolekyl som allerede er bundet til sitt spesifikke antigen, f.eks. et antigen på overflaten av en bakterie. Det bundne komplementproteinet utløser deretter en trinnvis aktivering av andre komplementproteiner. F.eks. at et antistoff eller CRP binder seg til bakterieoverflaten. Så kommer C1q og binder seg til antistoffet eller CRP. Da vil bindingen av C1q aktivere kaskaden. Mannose-binding lektin (MBL): plasmaproteinet mannosebindende lektin bindes til et karbohydrat (mannose) i glykoproteiner på overflaten av mikrober. Lektin aktiverer proteiner som inngår i den klassiske aktiveringen av komplement. Alternativ: Antistoffuavhengig aktivering av komplementsystemet. Utløses av spesielle karbohydratmolekyler som finnes på overflaten av bestemte bakterier. Den alternative aktiveringen starter med aktivering av C3. Det vil skje en "spontan" aktivering av komplementfaktor C3 nære bakteriecelleveggen. C3 flyter fordi bakterieoverflaten og vil sense av noe er annerledes. Da vil den aktiveres og dele seg i to deler: A og B. C3B vil feste seg kovalent til bakterieoverflaten.Hvordan hjelper CRP til med bakteriedrap?Ved å aktivere komplement og opsionisere.Hvordan bekjempes virusinfeksjon?IFN-alfa og IFN-beta aktiverer NK celler og hemmer virus replikasjon i både infiserte og ikke-infiserte celler. Cellene som utskiller type 1 interferon er virusinfiserte celler. Nesten alle celler kan utskille type 1 interferon i respons til virus infeksjon.Hva er NK cellenes funksjon?NK celler skiller ut type 2 interferon: IFN-gamma. IFN-gamma hemmer ikke formeringen av virus, i motsetning til INF-alfa og beta, men forsterker immunreaksjonene ved å stimulere aktiviteten til makrofagene og NK cellene. Aktivering av NK celler til å drepe virusinfiserte celler er styrt av signaler fra aktiverende og inhibitoriske molekyler. Når epitelcellen er syk vil den holde opp reseptorer som viser at det er virus inne i cellen. Selv om det er et hemmende signal, vil det være en binding mellom NKG2D og reseptoren, som gjør at NK cellen skiller ut stoffer som dreper den virusinfiserte cellen.Hva er forskjellen på det adaptive og det medfødte immunforsvaret?Adaptive virker saktere Adaptive har immunologisk minne Adaptive har unike reseptorer, ikke evolusjonært konserverte respetorer Adaptive er avhengig av aktivering av det medfødte immunsystemetHva er klonal seleksjon?Når et kroppsfremmed antigen invaderer kroppen, vil det snart møte en lymfocytt med reseptorer som kan gjenkjenne og binde akkurat dette antigenet. Når det skjer en binding med høy affinitet skjer det en lymfocytt aktivering. Da vil det skje en klonal ekspansjon og lymfocytten vil dele seg.Hva kan føre til at lymfeknuter hovner opp?Betennelse, lymfom og metastaseHva er funksjonen til dendrittiske celler?Dendrittiske celler tar opp og blir aktivert av mikrobielt antigen på infeksjonsstedet. Aktivert dendrittisk celle migrerer med lymfen til drenerende lymfeknuter og differensierer til modne dendrittiske celler. I lymfeknuten vil de presentere peptidet fra prosessert antigen til naive eller hukommelses T celler, bundet til MHC molekyler. Modne dendrittiske celler vil også uttrykke ko-stimulator molekyler (f.eks. B7) som er nødvendig for aktivering av naive (men ikke hukommelse) T celler.Hvilke cellulære interaksjoner er i lymfeknuten?Antistoffproduksjon avhenger av direkte interaksjon mellom antigen spesifikke B og T celler. Denne interaksjonen vil være produktiv først etter hver av disse cellene uavhengig har bundet antigen. B cellen vil binde fritt antigen med Ig reseptor og internalisere antigenet og presentere på MHC klasse 2 molekyler. T cellen vil binde peptid antigen bundet til MHC klasse 2 molekyler i interaksjon med modne dendrittiske celler, og aktiveres til klonal ekspansjon (celledeling) og modning til effektor og hukommelsesceller. Effektor T cellene kan så binde samme peptid antigen bundet til MHC klasse 2 på B cellen. T cellen vil stimulere/hjelpe B cellen som også aktiveres til klonal ekspansjon og modning til hukommelsesceller og plasmaceller som produserer antistoff.Hva er en naiv celle?B eller T celler som er ferdigutviklet (fra benmargen eller thymus), har fått sin reseptor og er blitt testet, som går rundt i kroppen. En naiv celle er dermed en celle som ikke har møtt et antigen enda.Hva er en effektorcelle?Plasmaceller, cytotoksiske T celler og Hjelper T cellerHva er memoryceller?De har membranreseptorer som er identiske til morcellens reseptorer og ligger dermed parat til å bli stimulert hvis det samme antigenet skulle komme inn i kroppen på nytt.Hva er regulatoriske T celler sin funksjon?T cellene har en funksjon: enten drepe virusinfiserte celler eller hjelpe B celler/makrofager. Når T cellene utdannes i thymus blir de sjekket for at de ikke er autoreaktiv (f.eks. reagerer på insulin). De som sjekker dette, backupen, er regulatoriske T celler. CD4 positiv T celle er i ferd med å bli aktivert av APC. Så har vi utdannet noen celler som kommer fra thymus, de skal bli regulatorisk T celle. Fly rundt i kroppen og sørge for ro og orden. Viktig i fravær av inflammasjon. De regulatoriske ligger skulder til skulder med CD4 sender ut en hemmende effekt og sørger for en likevekt. Viktig når man skal skru av inflammasjonen. Etter en 7-10 dager vil mengde virus gå ned, da er det fortsatt T celler som fungerer, de må ned for at vi skal bli frisk igjen. da blir de hemmet av regulatoriske T celler.Hvilke 4 forskjellige effektorfunksjoner har antistoffer?1. Nøytralisering Noen bakterier er ikke skadelig i seg selv, men sender ut giftstoffer (eks. stivkrampe). Da er det et toksin som binder seg til en reseptor på en celle og gir en celleskade. Hvis man har et antistoff som binder seg til toksinet blir det nøytralisert slik at det ikke kan binde seg til kroppens celler. 2. Opsonisering: Antistoffer binder seg til bakterie og antistoffdekket bakterie binder seg til Fc reseptoren på celleoverflaten. Makrofag membranen omgir bakterien. Makrofagmembranen danner en membranbundet vesikkel (fagosom). Lysosomene og fagosomene danner da fagolysosom. Tagge en bakterie slik at den blir fagocymert. 3. Komplement aktivering med antistoffer: Antistoffene aktiverer komplement proteiner, som f.eks. C1. Proteiner som lages i leveren og flyter rundt i blodet inaktivt. Kan aktiveres på tre forskjellige måter; alternativt, klassisk, og mannosebinende lektin. 4. Sensitivisering av MAST celler og NK celler: Mastceller er fulle av granula som inneholder histamin. Ved at et antistoff bindes til mastcellen, slippes histamin ut i vevet. Dette kan føre til en allergisk reaksjon, hvis antistoffer f.eks. er pollen. Mastcellene er helt essensielle når det kommer til bekjempelse av parasitter.Hva er forskjellen på primærrespons og sekundærrespons?Primær og sekundærrespons Når et bestemt antigen kommer inn i kroppen for første gang, tar det flere dager før antistoffdannelsen starter og den er dessuten beskjeden og kortvarig. Denne første antistoffdannelsen kalles primærrespons. Forsinkelsen kommer av at det tar litt tid før lymfocytter av den riktige klonen kommer i kontakt med antigenet. Dessuten må de aktiverte lymfocyttene innen denne klonen gjennomgå en ekspansjonsfase før en omfattende antistoffdannelse kan starte. Hvis antigenet er en del av en svær patogen mikroorganisme, kan forsinkelsen føre til døden uten at det har skjedd en omfattende mobilisering av immunforsvaret. Hvis det samme antigenet kommer inn i kroppen på nytt, får imidlertid antistoffdannelsen et annet bilde. Da foreligger da tallrike hukommelsesceller for antigenet, slik at flere lymfocytter raskt kan gjenkjenne det. Hukommelsescellene og deres datterceller produserer i løpet av få timer store mengder antistoffer. Antigenbekjempelsen blir dermed raskere og sterke, og varer lengre. Dette kalles sekundærresponsen.Fc reseptorenFc-reseptor, reseptor i membranen på overflaten av forskjellige celler. Fc-reseptor reagerer spesifikt med Fc-delen av antistoffmolekyler. Det finnes Fc-reseptorer for antistoffmolekyler av IgG, IgA og IgE klasse, men på ulike celler. Mastcelle: Mastcellen har mye histamin. Fc reseptoren vil kun binde antistoffet IgE med en sterk kovalent binding. Kan være forskjellige IgE; f.eks. pollen. I fravær av pollen vil cellen bare hvile seg. I pollensesongen vil det skje en kryssbinding og da aktiveres mast cellen slik at den slipper ut masse histamin. Makrofag: Bruker Fc reseptoren til å binde og spise bakterier som er dekt av antistoffer, f.eks. IgG. NK cellen: Fører til en binding mellom celler som har spesielle antigen. Da slipper NK cellen ut lytisk granula mot den andre cellen.Hva er strukturen og funksjonen til MHC?T celle reseptor kan bare binde og gjenkjenne peptider som presenteres på MHC molekyler på antigenpresenterende celler. T celle reseptoren binder ikke antigen direkte, men til peptider som er bundet til MHC molekyler på overflaten av andre celler. MHC har en kløft som binder peptider inne i cellen. MHC klasse I har en lukket grop og kan binde peptider mellom 8-10 aminosyrer. Presenterer peptider til CD8 T celler. CD 8 binder seg til alfa-3-domenet til MHC klasse I. MHC klasse II har en åpen grop og kan binde lengre peptider. Presenterer peptider til CD4 T celler. CD4 binder seg til beta-2-domentet til MHC klasse II.Hvilke antigener binder MHC klasse I og II til?Ekstracellulære antigener binder til MHC klasse II molekyler, mens intracellulære binder til MHC klasse I molekyler.Hva er polymorfisme?normal genetisk variasjon. Pga. stor grad av polymorfisme vil de fleste av oss ha alleliske forskjeller og opp til 6 forskjellige MHC klasse I og opp til 12 forskjellige MHC klasse II molekyler. Det tillater presentasjon av flere forskjellige peptider fra mikroorganismer og øker dermed sjansen for en god immunrespons.Hvordan skjer seleksjon i tymus?T cellene må gjennom en positiv og en negativ seleksjon. Under positiv seleksjon fjernes alle T cellene som ikke klarer å binde eller har en for svak binding til MHC som blir presentert av en celle. De T cellene som har en moderat eller sterk binding får leve. Under negativ seleksjon fjernes alle T cellene som har en for stram binding til MHC molekylet. De som har en moderat binding får leve. Denne seleksjonen gjør slik at T cellene ikke skal være autoimmun (angriper kroppens egne celler).Hva er HLA-restriksjon og allelisk eksklusjon?HLA-restriksjon: en T celle vil binde kun det MHC molekylet det ble selektert for i tymus. Allelisk eksklusjon: Når man har en reseptor som bare består av gener fra ett allel.Hvilke tre prinsipper bidrar til generering av antistoff diversitet?Kombinatorisk diversitet, junctional diversitet og somatisk hypermutasjon.Hva er immunologisk toleranse?Toleranse for eget vev og det utvikles ved å fjerne selvreaktive T celler og ved å danne regulatoriske T celler i tymus.Hva er autoimmunitet?Immunsystemet reagerer på kroppens egne celler og organer.Hvordan oppstår autoimmunitet?1) Ufullstendig fjerning av autoreaktive T celler: Organer uttrykker vev-spesifikke antigener. I tymus vil T cellene bli i stand til å gjenkjenne vev-spesifikke antigener. Under kontroll av AIRE proteiner vil T celler som gjenkjenner vev-spesifikke antigener fjernes. Når AIRE ikke er der lengre, vil de T cellene som gjenkjenner vev-spesifikke antigener modnes og gå fra tymus. 2) Eksponering for antigener som ikke er uttrykt i tymus: F.eks. traume i et øye kan føre til frigjøring av antigen til lymfeknuter hvor T celler blir aktivert. Så vil effektor T celler via blodet gå tilbake til øyet å angripe antigenene i øyet. 3) Kryssreaktivitet av antistoffer: Streptokokk celleveggen stimulerer til en antigenrespons. Noen antigener kryssreaktiverer med hjertevev, som fører til revmatisk feber. Samme MHC molekylet finnes i både patogene peptider og peptidet som etterligner det ("mimic"). 4) Uttrykk av MHC klasse II på celler osm vanligvis ikke uttrykker dette komplekset. Thyroidea celler uttrykker normalt ikke HLA klasse 2 molekyler. IFN-gamma vil, under infeksjon eller inflammasjon, produsere HLA klasse 2 uttrykk på thyroidea celler. Aktiverte T celler gjenkjenner thyroidea peptider presentert av HLA klasse 2 og induserer autoimmun thyroidea sykdom. 5) Komplekse antigener aktiverer irrelevante T-celler, "epitope spreading". T celleresponser mot et autoantigen til å begynne med fokuserer på bare en liten sekvens av antigenet. Etter hvert vil T celler reagere også på andre epitoper i det samme proteinet.Hva er syntetiske og biologiske DMARDS?Syntetiske DMARDS: Gis som tabletter og effekten kommer gradvis (uker til 3-6 måneder). Eksempler: MTX (methotrexate) og AZA (axathioprine). Biologiske DMARDS: Gis som sprøyte eller intravenøst og man vil få effekt i løpet av de tre første månedene. Eksempler: inflicimab (anti-TNF) og tocilizumba (IL-6-Ra).Hva må være i en vaksine for at den skal fungere?For at en vaksine skal fungere må den ha et antigen, som er smittestoffet, og adjuvans, som hjelper til og forsterker immunresponsen (ved å stimulere den medfødte delen av immunsystemet). De fleste adjuvans virker ved å redusere nedbrytingen og utskillelsen av det injiserte antigenet. Andre adjuvans virker ved å aktivere de profesjonelle antigenpresenterende cellene. De aktiverer i sin tur T-hjelpeceller, slik at B-lymfocyttenes antistoffproduksjon akselererer. Eksempler på adjuvans er; mineralolje (svineinfluensa), aluminiumsalter og cytokiner (ikke så utbredt).Hvorda virker adjuvans?Adjuvans virker ved å aktivere dendrittiske celler, f.eks. ved å binde TLR, eller levere antigenet i fast form. Dendrittiske celler må binde til antigenet og presentere peptidet til en naiv T celle. Dette fører til differensiering (den skiller seg) og blir til en memory T celle og en effektor T celle (CD4 og CD8). CD4 T celle bindes til B cellen som allerede er bundet til et antigen, og det fører til aktivering av en naiv B celle. B cellen differensierer til memory celler og plasmaceller der plasmaceller skiller ut de spesifikke antistoffene.Hvilke forskjellige former for vaksine finnes?- levende attenuerte mikroorganismer - MMR vaksinen - inaktiverte mikroorganismer - poliovaksinen - isolert/rekombinant protein - hepatitt B - DNA som koder for proteinHvilken formel bruker man for å beregne flokkbeskyttelsen?1 - 1/R0Hva er flokkbeskyttelse?Flokkbeskyttelse er en situasjon der andelen immune individer i en populasjon er tilstrekkelig til å hindre spredning av en sykdom. Andelen av immune individer som er nødvendig for å hindre spredning avhenger av hvor smittsom sykdommen er.Hva er forskjellem mellom post exposure og passiv vaksingering?Post exposure: når man induserer en beskyttende immunitet etter eksponering av potensiell smitte. Passiv vaksinering/immunisering: i tilfeller der det ikke finnes noen vaksiner, kan det imidlertid oppnås immunitet mot slike sykdommer ved at en person tilføres antistoffer fra en annen person eller et dyr. I slike tilfeller skjer det ingen stimulering av kroppens eget immunsystem, og derfor kalles det passiv vaksinering.Hvilke risikoer er forbundet med vaksinering?Lokale reaksjoner F.eks. BCG bivirkninger som at man blir hoven. Systemiske vaksinereaksjoner Feber og utslett (tegn på at det har startet en immunreaksjon) Allergiske vaksinasjoner F.eks. hvis vaksinen ble dyrket frem i en cellekultur med hønseegg, kan noen få en allergisk reaksjon hvis de er allergisk mot egg. Dette er veldig sjeldent, men gjør det veldig viktig at man leser innholdsfortegnelsen. Levende vaksiner Kan gi sykdom hos individer med nedsatt immunitet. Utilstrekkelig attenuering (produksjonsfeil der det ikke var svekket godt nok slik at det ga sykdom.) Reversere til "wild type" (mutert tilbake til den sykdomsfremkallende formen) Kontaminasjon med andre virushva er funksjonen til IgA, IgE og IgGIgA = beskytter mukosale slimhinner IgE = aktivering av mastceller IgG = aktivere en effektiv fagocytose av bakterier