35 terms

Pilipinas bilang isang ganap na estado

STUDY
PLAY
estado
isang komunidad na binubuo ng mga mamamayang naninirahan nang palagian sa isang teritoryo, may sariling pamahalaan, at malaya sa kapangyarihan ng anumang bansa
apat na sangkap o elementong isang estado
populasyon, teritoryo, pamahalaan, at soberanya
populasyon
ito ay binubuo ng mga taong naninirahan sa isang estadong mayroong tiyak na namumuno at may kakayahang gampanan ang tungkulin sa pamayanang panlokal at pandaigdig
pamahalaan
ang ahensyang nagsisilbing makinarya na siyang nagsasakatuparan ng lahat ng mga adhikain ng mga mamamayan
Soberanya
ang ganap na kapangyarihan ng estado sa pagpapatupad ng mga adhikain at mithiin ng pamahalaan sa mga lugar na sakop nito. Ito ay nangangahulugan na may pansariling kalayaan ang estado at ang kanyang kalayaan ay kinikilala ng ibang mga bansa
amnestiya
kalayaan o palugit na ibinibigay sa tao, partikular sa mga gerilyang susuko sa pamahalaan
Batas Tydings-McDuffie
sa batas na ito nakasaad ang pangakong pagbibigay ng kalayaan sa bansa ng mga Amerikano
elektripikasyon
isang proseso ng pagsasaayos ng mga kuryente o pangangailangan ng mamamayan na may kinalaman sa elektrisidad
Pamahalaang Komonwelt
ang malasariling uri ng pamamahala ng mga Pilipino sa ilalim ng paggabay ng bansang Amerika
ika-12 ng Abril, 1945
namatay si Pangulong Roosevelt ng Amerika
Harry S. Truman
pumalit sa pagkapangulo ni Roosevelt
Hulyo 4, 1946
ipinahayag ni Truman ang kasarinlan ng Pilipinas
Ikatlong Republika
nagsimula noong taong 1946 at nagtapos noong taong 1986
Mga suliraning kinaharap ni Roxas
pag-aangat sa lugmok na ekonomiya ng bansa na sadyang naapektuhan ng digmaan, pagpapanatili ng pambansang seguridad na nanganib sanhi ng pagkilos ng mga Huk, pagbubuklod ng mga Pilipinong nahati dahil sa isyu ng kolaborasyon
Manuel Roxas
huling pangulo ng Pamahalaang Komonwelt at unang pangulo ng Ikatlong Republika
Mga programa at patakaran ni Manuel Roxas
pagsasaayos ng elektripikasyon
pagsasanay sa mga gawaing bokasyunal
pagtatatag ng mga kaluwagan sa pagpapautang
paghikayat sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas
Pagpapasiyasat sa mga likas na kayamanan ng bansang humantong sa pagmumungkahing kailangang magtatag ng mga industriyang mangangalaga at lilinang sa mga likas na kayamanan ng Pilipinas
NARIC
National Rice and Corn Corporation
NACOCO
National Coconut Corporation
NAFCO
National Abaca and Other Fibers Corporation
NTC
National Tobacco Corporation
RFC
Rehabilitation Finance Corporation
Development Bank of the Philippines
kilalang pangalan ngayon ng RFC. May puhunan itong 300,000,0000. Samahang nagpapautang sa mga korporasyong nangangailangan ng puhunan at maging sa mga maliliit na mangangalakal na nagnanais magsimula ng negosyo
Pro-American and Anti-Communist
sa ilalim ng pangasiwaan ni Roxas, ito ang kanyang mahigpit na ipinatupad na patakaran
ang mga kasunduan ni Roxas sa mga Amerikano
1. Pagpapanatili ng mabuting relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas
2. Pagtatayo ng mga base-militar ng mga Amerikano sa bansa
3. Pagtiyak sa alalay ng tulong ng US sa bansa sa panahon ng digmaan
4. Pagpapatibay ng Parity Rights na dumaan pa sa isang plebisito noong Marso 11, 1947 na nagbigay sa US ng karapatang gumamit at luminang sa yamang-likas ng bansa
5. Pagpapatupad ng Philippine Trade Act of 1946 na kung saan sinasabing ang US ay malayang makipagkalakalan sa Pilipinas
6. Pagpapatibay ng Philippine Currency Act na nagsasabing ang US ang kokontrol sa pagpapanatili ng halaga ng ating pananalapi
Abril 15, 1948
namatay si Roxas, pinalitan siya ni Elpidio Quirino
Partido Federal
partido nina Elpidio Quirino at Fernando Lopez na parehong nanalo noong eleksyong Nobyembre 1948
Mga Suliraning ikinaharap ni Pangulong Quirino
1. pagaangat ng kabuhayan ng bansa
2. pagsugpo sa banta ng komunismo
3. pagpigil sa ginagawang panliligalig ng mga kasapi ng Huk
4. pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno dahil sa katiwalian noong panahon ni Roxas
Mga Programa at Patakaran ni Quirino sa pagpapaunlad ng kabuhayan
1. pagpapaunlad sa sistema ng patubig o irigasyon
2. pagpapagawa ng mga lansangan partkular ang mga farm to market roads
3. pagsasagawa ng lingguhang pag-uulat sa taumbayan sa pamamagitan ng radyo at pahayagan
4. pagtatag ng President's Action Committee on Social Amelioration (PACSA) upang matugunan ang pangangailangan ng mahihirap
5. pagpapatayo ng mga bangko rural na nagpapautang ng kapital sa mga magsasaka
6. pagtatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
7. Pagpapalabas ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa
Daniel W. Bell
namuno sa Bell Mission o US Economic Survey
Bell Mission
tinatawag ding US Economic Survey ay naglalayong siyasatin ang kalagayang pangkabuhayan ng bansa
mga mungkahi ng Bell Mission
1. paggamit ng siyentipikong paraan ng pagtatanim upang mapaunlad ang sistema ng pagsasaka
2. pagtatakda ng minimum wage
3. pagtataas ng buwis upang lumaki ang kita ng pamahalaan
4. pagpapatayo ng mga bagong industriya
5. pagdadagdag ng US ng tulong teknikal at salapi sa Pilipinas
Quirino-Foster Agreement
pagkakasundo sa pagitan ni Quirino at William Foster na nagtatadhanang magtutulungan ang Pilipinas at US sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa. Tila muling napasailalim ang bansa sa US.
Mga ginawang hakbang ni Quirino sa pagharap sa Suliranin sa mga Huk
-pagpapalabas noong Hunyo 21, 1948 hinggil sa pagbigay ng amnestiya sa mga kasapi ng Huk
-pinahintulutan din si Luis Taruc at ang iba pang kasapi ng Democratic Alliance na nahalal na kongresista
-pagpapawalambisa sa mga kasunduang nakasaad sa Bell Trade Act at ukol sa base-militar
-pagsugpo ng katiwalian at anomalya sa pamahalaan
-pagpapalawig sa demokratikong kalayaan
-pagpapatupad ng repormang panlupa
Ramon Magsaysay
pinili ni Quirino bilang Kalihim ng Tanggulang Pambansa upang supilin ang mga Huk; tumalo rin sa kanya sa sumunod na eleksyon
EDCOR
Economic Development Corps; amnesty program para sa mga miyembro ng Huk kung saan binigyan sila ng lupang masasaka na sapat upang muling makapagsimula muli ng mapayapang buhay.