Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Poprawione

apartment

apartament

bedsitter / bedsit

kawalerka

block of flats

blok mieszkalny

bungalow

dom parterowy

chalet

domek letniskowy

cottage

domek wiejski

detached house

dom wolnostojący

farmhouse

dom w gospodarstwie rolnym

flat

mieszkanie

mansion

rezydencja, dwór

mansion block

luksusowy blok mieszkalny

penthouse

drogie mieszkanie na ostatnim piętrze wieżowca

self-contained flat

samodzielne mieszkanie

semi-detached house

bliźniak

skyscraper

drapacz chmur

terraced house

dom szeregowy

tower block

wieżowiec

damp

wilgoć, wilgotny

(fully) furnished

(całkowicie) umeblowany

unfurnished

nieumeblowany

in good / bad condition

w dobrym / złym stanie

roomy / spacious

przestronny, obszerny

tiny

malutki

cramped

ciasny

well maintained

dobrze utrzymany

capital (city)

stolica

(the) country

wieś, prowincja

in the country

na wsi

countryside

okolica wiejska

county

hrabstwo

district

okręg, dzielnica

home town

miasto rodzinne

housing estate

osiedle mieszkaniowe

industrial zone

strefa przemysłowa

inhabitant / resident

mieszkaniec

local amenities

lokalne udogodnienia

(next-door) neighbour

sąsiad (mieszkający obok)

old town

Stare Miasto

in the old town

na Starym Mieście

outback

odludzie w Australii

outskirts

peryferie miasta

remote

daleki

rural

wiejski

slums

slumsy

suburbs / suburbia

przedmieścia

in the suburbs

na przedmieściach

tourist town

miasto turystyczne

resort

kurort

town / city

miasto

(good) transport links

(dobre) połączenia komunikacyjne

urban

miejski

village

wieś

attic

strych

balcony

balkon

basement

piwnica

downstairs

na dole

drive

podjazd

fence

płot

floor

piętro

garage

garaż

(front / back) garden

ogród (z przodu / tyłu domu)

go outside / outdoors

wyjść na zewnątrz

lawn

trawnik

letter box

skrzynka na listy

loft

poddasze

staircase

klatka schodowa

stairs

schody

upstairs

na górze

blind

żaluzja

carpet

dywan [c...]

central heating

centralne ogrzewanie

curtain

zasłona

light bulb

żarówka

net curtain

firanka

radiator

grzejnik

window sill

parapet okienny

bath

wanna

mirror

lustro

shower

prysznic

soap

mydło

toilet

sedes

toothbrush

szczoteczka do zębów

towel rail

wieszak na ręczniki

washbasin

umywalka

washing machine

pralka

bed

łóżko

bedside table

stolik nocny

blanket

koc

book shelf

półka na książki

chair

krzesło

chest of drawers

szafka z szufladami, komoda

dressing table

toaletka

duvet

kołdra

lamp

lampa

pillow

poduszka

rug

dywan [r...]

sheet

prześcieradło

wardrobe

szafa

armchair

fotel

bookcase

biblioteczka

CD player

odtwarzacz płyt CD

coffee table

ława

fireplace

kominek

furniture

meble

settee / sofa / couch

kanapa

stereo

sprzęt stereofoniczny, wieża

television set

telewizor

wallpaper

tapeta

cooker

kuchenka

cupboard

szafka

dishwasher

zmywarka do naczyń

draining board

suszarka do naczyń

energy-efficient appliances

urządzenia energooszczędne

freezer

zamrażarka

fridge

lodówka

kitchen table

stół kuchenny

microwave (oven)

kuchenka mikrofalowa

oven

piekarnik

running water

bieżąca woda

back door

drzwi z tyłu domu

doorbell

dzwonek u drzwi

doormat

wycieraczka do butów

front door

drzwi frontowe

change a lightbulb

wymienić żarówkę

decorate

odnawiać

decorate a room with wallpaper

kłaść tapetę

DIY, do-it-yourself

majsterkowanie

do housework

wykonywać prace domowe

do up / redecorate

odnawiać

leak

cieknąć

maintenance

konserwacja

mend

reperować

paint

malować

put sth in / install

instalować

repair / fix

naprawiać

tile

płytka, dachówka

a tiled bathroom

wykafelkowana łazienka

floor tiles

kafelki podłogowe

vacuum cleaner

odkurzacz

be at home / be in

być w domu

commute (to work, school)

dojeżdżać (do pracy, szkoły)

feel homesick

tęsknić za domem

get home

przyjść do domu

go home

iść do domu

go out

wyjść z domu

lock

zamknąć na klucz

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording