ASPEKTO NG PANDIWA

STUDY
PLAY
pandiwa
Ang ___________ ay salitang nagpapakilos o nagbibigay-buhay sa isang lipon ng mga salita.
aspekto ng pandiwa
Ang ____________ ay nagsasaad kung naganap na o hindi pa nagaganap ang kilos, kung nasimulan na at kung natapos nang ganapin, o ipagpapatuloy pa ang nagaganap.
aspektong pangnagdaan o perspektibo
Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na natapos na.

Halimbawa: umagos, nagdulot, namangha, inakala
aspektong perpektibong katatapos
Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na katatapos lamang bago nagsimula ang pagsasalita

Hal.: kahihiga, kakakain, kabibigay, kahihiga
aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo
Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na inuumpisahan ngunit patuloy na ginagawa at hindi pa tapos. Inuulit nito ang unang pantig ng salitang ugat.

Hal.: naliligo, kumakain, umaagos, nagdudulot, namamangha, inaakala
aspektong panghinaharap o kontemplatibo
Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na hindi pa nauumpisahan. Inuulit nito ang unang pantig ng salitang-ugat na hindi binabago ang panlaping mag.

Hal. magsasayaw, magluluto, maglalaba, magbabasa