Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

pandiwa

Ang ___________ ay salitang nagpapakilos o nagbibigay-buhay sa isang lipon ng mga salita.

aspekto ng pandiwa

Ang ____________ ay nagsasaad kung naganap na o hindi pa nagaganap ang kilos, kung nasimulan na at kung natapos nang ganapin, o ipagpapatuloy pa ang nagaganap.

aspektong pangnagdaan o perspektibo

Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na natapos na.

Halimbawa: umagos, nagdulot, namangha, inakala

aspektong perpektibong katatapos

Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na katatapos lamang bago nagsimula ang pagsasalita

Hal.: kahihiga, kakakain, kabibigay, kahihiga

aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo

Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na inuumpisahan ngunit patuloy na ginagawa at hindi pa tapos. Inuulit nito ang unang pantig ng salitang ugat.

Hal.: naliligo, kumakain, umaagos, nagdudulot, namamangha, inaakala

aspektong panghinaharap o kontemplatibo

Ang aspektong ito ay nagsasaad ng kilos na hindi pa nauumpisahan. Inuulit nito ang unang pantig ng salitang-ugat na hindi binabago ang panlaping mag.

Hal. magsasayaw, magluluto, maglalaba, magbabasa

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording