Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

palipat

Ang pangdiwa ay ___________ kapag ito ay may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Ang layong ito ay may mga pariralang pang-ukol na pinangungunahan ng ng o ng mga, sa, sa mga, kay, kina.

Tandaan: Ito ay may simuno at tuwirang layon,at sumasagot sa tanong na ano o kanino.

Halimbawa: Nagsumbong sa pulis ang mga kabataan.

[Pansinin na kayang sagutin ang Sino ang nagsumbong? Kanino nagsumbong? Ano ang ginawa ng bata?]

katawanin

Ang pandiwa ay ____________ kapag walang tuwirang layong tumatanggap ng kilos. Ang pandiwa ay nakakatayong mag-isa.

Maari itong:

1) Katawaning naglalahad lamang ng kilos, gawain o isang pangyayari, hal:

Umalis ang mga kabataan.
Tumakbo ang bata.

2) Mga pandiwang palikas na walang simuno.

Hal.
Lumilindol!
Umaaraw na.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording