Uri ng Pandiwa

STUDY
PLAY
palipat
Ang pangdiwa ay ___________ kapag ito ay may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Ang layong ito ay may mga pariralang pang-ukol na pinangungunahan ng ng o ng mga, sa, sa mga, kay, kina.

Tandaan: Ito ay may simuno at tuwirang layon,at sumasagot sa tanong na ano o kanino.

Halimbawa: Nagsumbong sa pulis ang mga kabataan.

[Pansinin na kayang sagutin ang Sino ang nagsumbong? Kanino nagsumbong? Ano ang ginawa ng bata?]
katawanin
Ang pandiwa ay ____________ kapag walang tuwirang layong tumatanggap ng kilos. Ang pandiwa ay nakakatayong mag-isa.

Maari itong:

1) Katawaning naglalahad lamang ng kilos, gawain o isang pangyayari, hal:

Umalis ang mga kabataan.
Tumakbo ang bata.

2) Mga pandiwang palikas na walang simuno.

Hal.
Lumilindol!
Umaaraw na.