25 terms

general words

STUDY
PLAY
watashi
I
Ohayoo.
Good morning (informal).
Konnichi wa.
Hello.
Sayoonara.
Goodbye.
sensei
teacher
Konban wa.
Good evening.
Kiritsu.
Stand.
Chikoku desu.
~is tardy.
Hayaku.
Hurry!
Nani.
What?
Sumimasen.
Excuse me.
Moo ichido onegaishimasu.
One more time please.
Chotto matte kudasai.
Please wait a minute.
Doo itashimashite.
You are welcome.
sore
that one
are
that one over there
Wakarimasu ka.
Do you understand?
Shirimasen.
I do not know.
Miemasen.
I cannot see.
Kikoemasen.
I cannot hear.
Dame desu.
It is no good.
____ wa nihongo de nan to iimasu ka.
How do you say _____ in Japanese?
Nakushimashita.
I lost (it).
Otearai/(o)toire e itte mo ii desu ka?
May I go to the bathroom?
Rokka e itte mo ii desu ka?
May I go to the locker?