Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

multifarious

divers

headlong

nechibzuit

barefaced (2)

făţiş, obraznic

mealymouthed*

nesincer

levelheaded

cumpătat

resolve (n)

hotărâre

resolve (v)

a hotărî

infirm

slab

diffident

timid

encompass

a cuprinde

pervade

a pătrunde în

corral

ţarc

den

vizuină

herd

cireadă

coop

coteţ

diatribe

discurs injurios

fulmination (2)

detunătură, atac verbal

invective

înjurătură

censure (v)

a condamna

rebuke (v)

a certa

excommunicate

a excomunica

reprimand (v)

a certa

admonish (2)

a certa, a avertiza

reprove

a certa

berate

a certa aspru

drill (n) (2)

sfredel, exerciţiu

bore (v) (2)

a plictisi, a sfredeli

authoritative

definitiv

pundit*

învăţat

signatory

semnatar

sobriety*

seriozitate

executor

executor testamentar

literati

cărturari

allegiance

loialitate

strut (n) (2)

mers ţanţoş, proptea

lever (2)

pârghie, mâner

buttress

proptea

beam (n) (2)

rază, traversă

rivet (n)

nit

imperious

arogant

equivocal

ambiguu

equivocate

a vorbi cu două înţelesuri

boggle

a ului

flabbergast

a ului

distressed~

suferind

distraught~

suferind

overwrought~

suferind

covetous (2)

lacom, invidios

rapacious

hrăpăreţ

outmoded

demodat

lighthearted

fără griji

jocular

glumeţ

tender (adj) !

tandru

turmoil*

dezordine

upheaval*

răsturnare

laudatory

de laudă

plutocrat !

plutocrat

felon

criminal

offhand

improvizat

disputatious

înclinat spre controversă

broach (v)

a supune discuţiei

gist

esenţă

divestiture

deposedare

divest

a lipsi de

subsidy !

subsidiu

extant

existent

extricate

a descurca

extricable

care poate fi scos din încurcătură

tractable

maleabil

indefatigable

neobosit

noisome

puturos

wrangle

a se certa

haggle

a se certa

frolic

a zburda

rollick

a zburda

repentance

pocăinţă

penitence

pocăinţă

penance

pocăinţă

facetious

glumeţ

flout

a batjocori

flaunt

a etala

anoint (2)

a unge, a alege divin

construe

a interpreta

fortuitous

întâmplător

untenable

nerezonabil

fastidious

cusurgiu

declamatory

bombastic

self-regarding

egoist

prepossessing

atrăgător

unprepossessing

neatrăgător

atavistic !

atavic

spare (adj) (2)

frugal, de rezervă

understated

modest

incessant

neîncetat

quixotic

idealist şi nerealist

propitiate

a îmbuna

propitiatory

care îmbunează

salutary

binefăcător

unfeigned

sincer

edifying

plin de învăţăminte

evenhanded

imparţial

rhinestone

diamant fals

rudder

cârmă

patio

curte interioară

hatch (n)

chepeng

heckle

a bombarda cu întrebări

heckler

scandalagiu

raucous (3)

aspru, răguşit, gălăgios

odious

detestabil

sinuous

ondulat

trepidation

îngrijorare

refractory

încăpăţânat

intransigent

neînduplecat

intransigence

neînduplecare

voluble

vorbăreţ

volubility

limbuţie

sordid (2)

murdar, josnic

squalid (2)

murdar, josnic

cavalier (adj)

arogant

forthright (2)

sincer, direct

mores

valorile unui grup

milieu

mediu

foible (2)

slăbiciune, particularitate

idiosyncrasy

particularitate

visionary (2)

visător, profetic

dispassionate (2)

calm, imparţial

amalgamate

a combina

reparation (2)

reparaţie, compensaţie

uphold

a menţine

hapless

ghinionist

sedulous

stăruitor

baton (2)

baston, baghetă pentru dirijat

acrimonious (2)

aprig, acru

panache (2)

panaş, pompă

munificence

dărnicie

munificent

darnic

blasé

indiferent

crony

prieten

cronyism

favoritism către prieteni

jingoist

şovin

jingoism

şovinism

restive (2)

agitat, încăpăţânat

contented

mulţumit

contentment

mulţumire

smug

mulţumit de sine

smugness

mulţumire de sine

decorum

etichetă

ponderous (2)

greu, greoi

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording