Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Atomfysikk

Get a hint
Hva er emisjonsspekter?
Click the card to flip 👆
1 / 27
1 / 27
Terms in this set (27)
- Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut.
-Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonsspekter. Det kan derfor brukes til å identifisere et grunnstoff.
- Lysende gasser gir linjespektre.
- Glødende faste stoffer gir kontinuerlige spektre.
Kvantisere betyr å dele i spesifikke mengder eller Noe som endrer seg i hopp.
Fotoner (Strålingspartikler)
E=hf
E=(hc)/bølgelengde
der h er Plancks konstant, h= 6,63 * 10^-34 Js
Når elektronet "hopper" fra En til Em, sender atomet ut et foton med energien:
hf=En-Em