71 terms

IB Chinese Ab Initio Paper 2 Vocabulary (with pinyin)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

xìn
letter
不满意
bùmǎnyì
dissatisfied
告诉
gàosù
tell
退还
tuìhuán
return/refund
字条
zìtiáo
brief note
想找
xiǎngzhǎo
want to find
可是
kěshì
but
什么样
shénmeyàng
what kind? what sort?
准备
zhǔnbèi
prepare
演讲稿
yǎnjiǎnggǎo
speech
演讲
yǎnjiǎng
speech
刚刚
gānggāng
recently
交换
jiāohuàn
exchange
这次
zhècì
this time
日记
rìjì
diary
感觉
gǎnjué
feelings
文章
wénzhāng
article/essay
校刊
xiàokān
school magazine
谈谈
tántán
discuss
怎样
zěnyàng
how/why
让你/我
ràng nǐ/wǒ
allowed you/me
gèng
even more
建议
jiànyì
recommend
事情
shìqing
thing; i have a thing
便条
biàntiáo
note
参加
cānjiā
participate
中文社团
zhōngwén shètuán
"chinese club/league/society"
时间
shíjiān
time
地点
dìdiǎn
place
举办
jǔbàn
hold/conduct
比赛
bǐsài
competition
好处
hǎochu
advantages
坏处
huàichu
disadvantages
利弊
lìbì
pros and cons
逛逛
guàngguàng
stroll around/visit
特点
tèdiǎn
characteristics/features
广告
guǎnggào
advertisement
联系
liánxì
to get in touch with
演说
yǎnshuō
speech
社长
shèzhǎng
president
第一名
dìyīmíng
first place
谢卡
xièKǎ
thank you card
内容
nèiróng
contents
包括
bāokuò
include
看见
kànjiàn
see/catch sight of
bàn
to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with
活动
huódòng
activity
海报
hǎibào
poster
邀请
yāoqǐng
invite/invitation
一定
yídìng
surely/certainly
shì
matter/thing
电子邮件
diànzǐyóujiàn
email
毕业
bìyè
graduation
口头
kǒutóu
oral
报告
bàogào
report
毕业典礼
bìyèdiǎnlǐ
graduation ceremony
邀请函
yāoqǐnghán
invitation letter
晚会
wǎnhuì
evening party
搬到另
bāndàolìng
move to another (city?country?)
离开
líkāi
leave
明信片
míngxìnpiàn
postcard
社会实践
shèhuìshíjiàn
work experience
那里
nàli
there / that place
样子
yàngzi
appearance/manner
主要
zhǔyào
main/principal
出发
chūfā
set off/departure
价钱
jiàqian
price
diū
lose/lost
情形
qíngxing
circumstances/situation
关系
guānxì
Relationship
发生
fāshēng
to happen / to occur / to take place