Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Norsk språkhistorie

Get a hint
Utover på 1800-tallet ble kravet om et eget norsk skriftspråk stadig sterkere. Pek på de to viktigste årsakene til dette.
Click the card to flip 👆
1 / 22
1 / 22
Terms in this set (22)
Utover på 1800-tallet ble kravet om et eget norsk skriftspråk stadig sterkere. Pek på de to viktigste årsakene til dette.
- Det romantiske synet på språket: Romantikken var opptatt av sammenhengen mellom nasjon og språk. Språk var regnet som et av de viktigste kjennetegnene på et selvstendig folk

- Unionsoppløsningen: Norge fikk i unionen med Sverige mye friere politiske og kulturelle vilkår enn de hadde hatt i unionen med Danmark. Derfor begynte folk å lure på hvordan skriftspråk de skulle bruke, siden dansk ikke hadde særlig god signaleffekt lengre
Forklar hva fornorskingslinja og målreisingslinja gikk ut på.
- Fornorskingslinja: gikk ut på at norske og uttrykk litt etter litt skulle innføres i det danske språket. De mente at dette ville resultere i et norsk skriftspråk etter ei tid. Skulle gradvis omforme dansk til norsk.

- Målreisingslinja: tok utgangspunkt i det norske språket, altså de norske dialektene og det norrøne språket. På denne måten skulle de skape et helt nytt norsk skriftspråk.
Hvordan ville P.A.Munch skape et norsk skriftspråk og hvilken linje i språkdebatten valgte han med det?
Peter Andreas Munch var en av de som var med på å utvikle målreisingslinja. For han var det ikke nok å innføre norske ord og uttrykk inn i det danske språket. Han mente at det ville føre til et blandingsspråk som var formløst og vilkårlig oppbygd. Han ville bygge det nye norske språket på det norrøne språket og på den norske dialekten som hadde bevart det norrøne systemet best.
Henrik Wergeland valgte fornorskingslinja. Hvordan gjorde han det og hvorfor mente han at det var viktig å fornorske språket?
Henrik Wergeland mente at det var viktig å reise et norsk skriftspråk på grunn av årsaker som frihet og selvstendighet, og han mente at forfatterne ikke burde føle seg bundet av den danske språkarven, som fulgte med det danske språket. For å fornorske det danske språket brukte Wergeland norvagismer, det vil si ord som er særnorske, slik som ordene rauter, sno og linne.
Asbjørnsen og Moe samlet inn eventyr som var på dialekt. Hvilken språkform valgte de når de skrev ned eventyrene og hvorfor?
Asbjørnsen og Moe mente at folkeeventyrene tilhørte hele folket, og derfor ville de ikke skrive ned eventyrene på den dialekten de fikk hørt eventyrene på. De ville heller utvikle en allmenn folkelig stil. Dette førte til at eventyrstilen ofte ligner på dagligtalen til boklærde byfolk og embetsmenn.