Mandarin Pinyin Set

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

you
hǎo
good, fine, well
zǎoshang
morning
duì bu qǐ
sorry, excuse me
méi guānxi
not at all
xièxie
to thank
no, not
bú yòng
need not
kèqi
polite
nín
you (polite)
nǐmen
you (plural)
men
showing plural number
lǎoshī
teacher
xiānsheng
Mr, sir
tàitai
Mrs, madam
xiǎojie
Miss
wǎnshang
evening
zàijiàn
goodbye
míngtiān
tomorrow
jiàn
to see
ma
interrogative word
ne
particle
háishì
or
I, me
wǒmen
we, us
lèi
tired
è
hungry
máng
busy
kùn
sleepy
thirsty
gāoxìng
happy
hěn
very
too, also
tài
too
dōu
all
...jí le
extremely
yǒu
to have
yì diǎnr
a little bit
yòu...yòu...
both...and...
bù...yě bù...
neither...nor...
xǐhuan
to like
xiǎng
to want, to think
mǎi
to buy
to go
dōngxi
thing
zhè
this
ge
measuring word
shāngdiàn
shop
yínháng
bank
yóujú
post office
suānnǎi
yoghurt
piào
ticket
miànbāo
bread
hànyǔ
Chinese language
he, him (she, her)
chī
to eat
mǐfàn
rice
to play, to make (a phone call)
wángqiú
tennis
kàn
to see, to read
diànyǐng
film
yīnyuè
music
cháng (cháng)
often
Zhōngguó
China
qǐng
please, to ask
kěyǐ
can, OK
zài
again
shuō
to speak, to say
yí biàn
once
màn
slow
yīngyǔ
English
rìyǔ
Japanese
fǎyǔ
French
déyǔ
German
xiě
to write
hànzì
Chinese character
bāngzhù
to help, to aid
zuò
to sit
wèn
to ask
jìn
to come in
to drink
chá
tea
xī yān
to smoke
zài
in, at, on
tíng
to stop
zhèr
here
nàr
there
qiánbiān
front
hòubiān
back
néng
to be able to, can
kuài
fast
dǒng
to understand
fānyì
to translate, interpreter
ba
a modal particle
chē
vehicle (bus, car)
nǎr
where
xǐshǒujiān
toilet, W.C.
zài
to be in (at, on)
lǐbiān
inside
zhù
to live
fángjiān
room
cóng
from
lái
to come
fàn
meal
shítáng
canteen
yóupiào
stamp
jīchǎng
airport
jiàoshì
classroom
shàng kè
to attend class
chēzhàn
station,stop
zhīdao
to know
pángbiān
beside
duìmiàn
opposite
liúxuéshēng
foreign student
lóu
building, floor
shì
to be
rén
person, people
jiā
home, family
fàndiàn
restaurant, hotel
sùshè
dormitory