THE PRESENT/PAST CONTINUOUS (TE FORM - IMASU/IMASHITA)

;