Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

marsupialization

Batholin cyst and abscess ทีเกิดจากการอุดตันเนื่องจากการติดเชื้อจะต้องรักษาโดยวิธีใด

Lichen sclerosus

คนไข้หญฺิง 60 ปี (แก่ หมดประจำเดือน) ติดเชื้ออะไรสักอย่างมา 4 เดือน
lesion: gray-white, atrophy labia
micro: epidermis atrophy
dermis fibrosis with leukocytes infiltration
แพทย์บอกคนไข้ว่าอาจเป็นมะเร็งได้
นึกถึงโรคอะไร

Lichen simplex chronicus

คนไข้หญิงอายุ 70 ปี มีอาการคันบริเวณ vulva และได้เกาตลอด พอมาพบแพทย์ตรวจ บริเวณ vulva เจอผิวบริเวณนั้นเป็นตะปุ่มตะป่ำ
micro เจอ
1. hyperkeratosis
2. thicken epidermis (acanthosis)
3. dermal inflammation
นึกถึงโรคอะไร

Condyloma acuminatum

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การเจริญของรอยโรคเป็น verrucous เหมือนนิ้วมือตะปุ่มตะป่ำ
มักพบบริเวณ vulva, perianal region, vagina
สัมพันธ์กับ HPV 6,11
ไม่กลายเป็นมะเร็ง คือโรคอะไร

16,18

HPV type ใดที่เป้น high risk ต่อ cancer

Lichen sclerosus

คนไข้หญิงมีขาบวมวินิจฉัยเป็น SCCA of vulva
ตรวจไม่พบเชื้อ HPV
คนไข้อาจจะเคยเป็นโรคใดมาก่อน

Paget disease

โรคที่มักพบที่ nipple, breast แต่รายนี้พบใน vulva
อาจจะสามารถอยู่ที่ epidermis ได้นานๆโดยไม่กลายเป็นมะเร็ง
Lesion: map-liked lesion บริเวณ labia majora
micro: big tumor cell, has perinuclear halo in epidermis

DES

adenocarcinoma ที่เจอได้ในคนไข้หญิงอายุน้อยๆเกิดจากมารดามีประวัติได้รับยาอะไรขณะตั้งครรภ์

basement membrane

CIN กับ SCC ของ cervix แยกกันโดยการ invade อะไร

SCC cervix

คนไข้หญิง30ปีมาด้วยอาการมีเลือดออกทางช่องคลอด เมื่อตรวจภายในพบเลือดออกง่าย
ประวัติ: มีเลือดออกและปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
ตรวจร่างกายอื่นๆพบ ขาบวม
เป็นอาการของโรคอะไร

1A

microinvasive SCC ที่ invade stroma ลึก< 3cm กว้าง <7cm อยู่ใน stage อะไรของ cervical cancer

reserve cell

Adenosquamous carcinoma เกิดจาก cell อะไร differentiate ไปเป็นเซลล์มะเร็ง

endometrial polyp

คนไข้มีเลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอด ตรวจเจอ mass มี stalk ยื่นออกมาใน uterine cavity
most common ของสาเหตุอาการของคนไข้คืออะไร

PTEN

Gene อะไรสัมพันธ์กับการเกิด endometrial hyperplasia

endometrial CA

คนไข้วัยหมดประจำเดือนมาด้วย postmenopausal bleeding
ตรวจร่ายกายพบว่า อ้วน มีความดันสูง มีโรคเบาหวาน
ตรวจชิ้นเนื้อพบก้อนเยอะๆแยะเลยในมดลูก
คนไข้เป็นโรคอะไร

Leiomyoma

คนไข้หญฺิงมี abnormal uterine bleeding ประจำเดือนมาเยอะ anemia ปวดฉี่บ่อย
gross: ก้อนขอบเรียบ gray-white หน้าตัดเป็นเส้นๆ whorled เป็นก้นหอย ขนาด 5mm - 30 cm
micro: spindle cell สานกันไปมา
คือโรคอะไร

spontaneous abortion

leiomyoma สำคัญในคนท้่องเพราะทำให้เกิดอะไร

serous cystadenocarcinoma

most common malignant ovarian tumor คือ?

surface epithelial stromal tumor

most primary tumor of ovary คือ?

appendix

ตรวจท้องคนไข้พบเมือกเหนียวๆใน pelvis และ peritoneal cavity (pseudomyxoma peritonei)
น่าจะมีสาเหตุมาจากที่ใด

endometrioid

Endometrial carcinoma most common = ?

endometriosis

endometrioid carcinoma กับ clear cell carcinoma สัมพันธ์กับอะไร

mature cystic teratoma

micro:squamous cell carcinoma arising in dermoid cyst
gross: unilocular ( or multilocular ) cyst เห็นเส้นผม เห็นฟัน เหลือๆงเละๆ
เป็นโรคอะไร
(most common germ cell tumor)

immature teratoma

เด็กมาด้วยมีก้อนที่ท้อง ก้อนโตเร็ว ตรวจก้อนmicroเจอ 3germ layer เจอ neuroepithelium ด้วย มะเร็งก้อ metas ไปที่อื่นด้วย
What is it?

dysgerminoma

tumor ที่พบ syncytiotrophoblast อยู่ข้างใน คนไข้มี hCG สูงขึ้นเล็กน้อย ในผู้หญิง คือ?

alpha fetoprotein

yolk-sac tumor,endodermal sinus tumor สร้างอะไรเด่นๆ

yolk sac tumor

คนไข้เด็กมาด้วยอาการปวดท้องข้างซ้าย พบมีก้อนโตเร็ว ผ่านไปสองปีเด็กเสียชีวิต เพราะไม่มีเงินทำ chemo เด็กคนนี้เป็นโรคอะไร

choriocarcinoma

คนไข้ตั้งครรภ์อายุ 35 ปี ถูกนำเข้า รพ ตรวจพบมีเลือดออกมากในรังไข่ ฮอร์โมน beta hCG สูงมั่กๆ ช่วยชีวิตไม่ทัน
ผู้หญิงคนนี้มี tumor อะไร

granulosa cell tumor

คนไข้3คนมา รพ...
1. คนไข้เด็กหญิง 10 ปีประวัติโตเป็นสาวเร็ว นิสัยห้าวๆ เหมือนผู้ชาย
พบ tumor ที่สร้างทั้ง estrogen & testosterone
2. คนไข้หญิง 34 ปีประจำเดือนเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อย ขาดๆหายๆ มีอาการอึดอัดท้อง
3. คนไข้อายุ 55 ปี มี abnormal uterine bleeding ปวดเต้านม
ตรวจ histo ของ tumor เจอ Call- exner bodies
จะตรวจพบ tumor อะไรในคนไข้ทั้ง 3

Meigs syndrome

คนไข้มี ovarian fibroma + ascites + pleural effusion เรียกว่าอาการอะไร

krukenberg tumor

มะเร็งรังไข่ที่มาจาก GI tract ชื่อว่าอะไร
gross: multiple mass ที่รังไข่ทั้ง 2 ข้าง
micro: mucin-produced signet ring cell

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording