54 terms

0.5 Nonaka sensei's Japanese number Mastery

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ichi
1
Ni
2
San
3
Shi, yon
4
Go
5
Roku
6
Shichi, nana
7
Hachi
8
Kyuu
9
Juu
10
juu ichi
11
juu ni
12
juu san
13
juu shi, juu yon
14
juu go
15
juu roku
16
juu shichi, juu nana
17
juu hachi
18
juu kyuu
19
ni juu
20
san juu
30
yon juu, shi juu
40
go juu
50
roku juu
60
nana juu, shichi juu
70
hachi juu
80
kyuu juu
90
hyaku
100
ni hyaku
200
san byaku
300
yon hyaku
400
go hyaku
500
roppyaku
600
nana hyaku
700
happyaku
800
kyuu hyaku
900
sen
1,000
ni sen
2,000
san zen
3,000
yon sen
4,000
go sen
5,000
roku sen
6,000
nana sen
7,000
hassen
8,000
kyuu sen
9,000
ichi man
10,000
ni man
20,000
san man
30,000
yon man
40,000
go man
50,000
juu man
100,000
hyaku man
1,000,000
sen man
10,000,000
ichi oku
100,000,000