16 terms

Greetings

Getting to know each other in Japanese
STUDY
PLAY
Onamae wa nan desu ka
What is your name?
Ogenki desu ka
How are you?
Nansai desu ka
How old are you?
Nanijin desu ka
What nationality are you?
Nyuujiirandojin desu
I'm a New Zealander.
Maorijin desu.
I'm Maori.
Doko kara desu ka
Where do you come from?
Matawai kara desu
I come from Matawai.
Gizubon kara desu
I come from Gisborne.
Hajiimemashite
Pleased to meet you (for the first time).
Doozo yoroshiku
Nice to meet you.
Ohayoo gozaimasu
Good morning.
Konnichi wa
Hello (during the day).
Komban wa
Good evening.
Oyasuminasai
Good night.
Sayoonara
Goodbye