0.7 Nonaka sensei's Basic Japanese nouns

Terms in this set (214)