NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. exit
 2. as time went by
 3. civil war
 4. climate
 5. certificate
 1. a polgárháború
 2. b ahogy múlt az idő
 3. c oklevél
 4. d kijárat
 5. e klíma

5 Multiple choice questions

 1. lezser
 2. szakács
 3. nyilvánvalóan
 4. bepótol
 5. ellátás, élelmezés

5 True/False questions

 1. postponeelhalaszt

        

 2. catch upfelzárkózik

        

 3. strip lightingneonvilágítás

        

 4. roundaboutcsomó

        

 5. CEO chief executive officeroklevél

        

Create Set