NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. agriculture
 2. clearly
 3. cook
 4. postpone
 5. as time went by
 1. a nyilvánvalóan
 2. b földművelés
 3. c ahogy múlt az idő
 4. d szakács
 5. e elhalaszt

5 Multiple choice questions

 1. baleseti osztály
 2. természeti erőforrások
 3. oklevél
 4. neonvilágítás
 5. polgárháború

5 True/False questions

 1. junior classes

        

 2. clerkszakács

        

 3. scandallezser

        

 4. I can't stand it.baleseti osztály

        

 5. artificial

        

Create Study Set