NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. agriculture
 2. cook
 3. knot
 4. catch up
 5. natural resources
 1. a szakács
 2. b felzárkózik
 3. c csomó
 4. d természeti erőforrások
 5. e földművelés

5 Multiple choice questions

 1. oklevél
 2. ahogy múlt az idő
 3. elnök
 4. körforgalom

5 True/False questions

 1. junior classesalsótagozat

        

 2. casualtybaleseti osztály

        

 3. catch something upbepótol

        

 4. cateringellátás, élelmezés

        

 5. scandallezser