NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. contribute
 2. roundabout
 3. catering
 4. artificial
 5. knot
 1. a
 2. b ellátás, élelmezés
 3. c hozzájárul, szerepet játszik vmiben
 4. d csomó
 5. e körforgalom

5 Multiple choice questions

 1. lezser
 2. túrázás
 3. felszámít, költség
 4. bepótol
 5. szakács

5 True/False questions

 1. casualtybaleseti osztály

        

 2. exitcsomó

        

 3. agriculturehozzájárul, szerepet játszik vmiben

        

 4. CEO chief executive officeroklevél

        

 5. I can't stand it.baleseti osztály