NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. charge
 2. scandal
 3. catering
 4. casual
 5. roundabout
 1. a lezser
 2. b botrány
 3. c körforgalom
 4. d felszámít, költség
 5. e ellátás, élelmezés

5 Multiple choice questions

 1. oklevél
 2. vezérigazgató
 3. földművelés
 4. kijárat
 5. polgárháború

5 True/False questions

 1. contributehozzájárul, szerepet játszik vmiben

        

 2. knotkijárat

        

 3. climateklíma

        

 4. strip lightingföldművelés

        

 5. cookhivatalnok

        

Create Set