NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. as time went by
 2. hiking
 3. coffin
 4. catering
 5. casualty
 1. a túrázás
 2. b ellátás, élelmezés
 3. c koporsó
 4. d ahogy múlt az idő
 5. e baleseti osztály

5 Multiple choice questions

 1. Ki nem állhatom.
 2. lezser
 3. körforgalom
 4. polgárháború
 5. kijárat

5 True/False questions

 1. chargefelszámít, költség

        

 2. postponekoporsó

        

 3. clerkszakács

        

 4. knotcsomó

        

 5. junior classesalsótagozat