NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. artificial
 2. catering
 3. natural resources
 4. casualty
 5. roundabout
 1. a ellátás, élelmezés
 2. b baleseti osztály
 3. c természeti erőforrások
 4. d körforgalom
 5. e

5 Multiple choice questions

 1. túrázás
 2. bepótol
 3. kijárat
 4. nyilvánvalóan
 5. felzárkózik

5 True/False questions

 1. coffinszakács

        

 2. cookszakács

        

 3. junior classesföldművelés

        

 4. chairpersonelnök

        

 5. knotszakács