NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. clerk
 2. casualty
 3. exit
 4. charge
 5. contribute
 1. a felszámít, költség
 2. b hivatalnok
 3. c baleseti osztály
 4. d kijárat
 5. e hozzájárul, szerepet játszik vmiben

5 Multiple choice questions

 1. neonvilágítás
 2. csomó
 3. ahogy múlt az idő
 4. nyilvánvalóan
 5. alsótagozat

5 True/False questions

 1. roundaboutkörforgalom

        

 2. scandalbotrány

        

 3. cookhivatalnok

        

 4. natural resourcesföldművelés

        

 5. catch something upbepótol