Prøve i Dansk 3

5.0 (7 reviews)
krav
Click the card to flip 👆
1 / 100
Terms in this set (100)
omvendt
at afspejle
at advare
nødvendig
at ophøje
igennemthroughfælleskabcommunityforholdconditions, relationstværtimodon the contraryat omlæggeto restructureat udnytteto exploitat snydeto cheatdet er tilfældetthat is the casetildeltassignedat fremhæveemphasizeskærpedestricterforbrugerconsumerhensynrespect, regard, considerationsderudoverin additionat skabeto createdydervirtuesvanerhabitsskyldguiltat lægge mærke tilto noticemodsatteoppositeopfattelseperception, view, opinionat opretholdeto maintainnetopexactly, preciselyforventningexpectationentydigtuniquemønsterpatterntilgangapproachdermedthusat lokketo entice, lureblandtamongimidlertidhoweverat afskrækketo deterudfordringchallengederimodon the contrary, in contrastdesudenalso; furthermoretil gengældin turnsandsynlighedprobabilityat undgåto avoidalligevelanyway; nonethelessoplysninginformationvejledningguidancetilsyneladendeapparently; seeminglyat styrketo force, strengthenat svækketo weakenat afviseto rejectat påståto claimat hævdeto claimvilkårterms, conditionsulighedinequalityat udelukketo excludenøjagtigtexactlyligeledesfurthermore; also; similarlyat beviseto proveat gentageto repeattålmodigpatienthidtilso farhyppigeremore frequentlyenteneithertryghedsafety, securitybetingelserrequirements; conditionsmyndighederauthoritiesat blande sigto interfereendnuyet; stillindsatseffortalmindeligcommonhensigtIntentionmeddelelsannouncement, messagetilstrækkeligsufficientaltsåalso/sosåledesthus(ly)at gideto take the trouble; to mindat overvejeto considerat vedtageto adoptat sikreto ensureadfærdbehavior; conductomstændighedercircumstancesvishedcertaintydoghowevernemlignamelyunødvendigunnecessarilyrettighedrightbeføjelserpowersderforthereforetilstandconditionoplevelseexperienceat påvirketo influencehelbredhealthtil trodsdespiteafvekslendediverseusædvanligextraordinary