73 terms

NPCR Lesson 21

STUDY
PLAY
队员
duìyuán (team member)
duì (team)
不同
bùtóng (different)
国家
guójiā (country)
yíng (to win)
chǎng (match; set; MW for sports, films, performances)
足球
zúqiú (soccer)
zú (foot)
qiú (ball)
比赛
bǐsài (match/to compete; to have a match)
sài (race; match/to compete; to race)
同学
tóngxué (classmate; schoolmate)
记者
jìzhě (reporter)
大学生
dàxuéshēng (university student)
学校
xuéxiào (school)
水平
shuǐpíng (level)
教练
jiàoliàn (coach)
去年
qùnián (last year)
以后
yǐhòu (after; afterwards)
提高
tígāo (to improve; to increase)
tí (to lift)
tī (to kick)
左边
zuǒbian (left side)
zuǒ (left)
右边
yòubian (right side)
yòu (right)
东边
dōngbian (east side)
dōng (east)
lí (away; off; from)
yuǎn (far)
花园小区
huāyuán xiǎoqū (garden district)
花园
huāyuán (garden)
qū (district; section; area)
车站
chēzhàn (bus stop)
前边
qiánbian (front; ahead)
qián (front; ahead; forward)
guǎi (to turn)
下边
xiàbian (below; underneath)
xià (down; under)
书店
shūdiàn (bookstore)
上边
shàngbian (above; over; upward)
shàng (upper; up)
平方米
píngfāngmǐ (square meter)
平方
píngfāng (square)
mǐ (meter)
卫生间
wèishēngjiān (washroom; bathroom)
卫生
wèishēng (hygeine; health)
客厅
kètīng (living room)
北边
běibian (north side)
běi (north)
卧室
wòshì (bedroom)
wò (to lie on one's back)
外边
wàibian (outside)
阳台
yángtái (balcony)
电影院
diànyǐngyuàn (cinema)
咖啡馆
kāfēiguǎn (coffee bar)
南边
nánbian (south side)
足球场
zúqiúchǎng (soccer field)
出差
chūchāi (to go on a business trip)
后边
hòubian (back; behind)
shū (to lose)
天堂
tiāntáng (heaven; paradise)
苏杭
Sū Háng (Suzhou and Hangzhou)
苏州
Sūzhōu (Suzhou)
杭州
Hángzhōu (Hangzhou)
城市
chéngshì (city)
山水
shānshuǐ (landscape)
shān (hill; mountain)
园林
yuánlín (garden; park)
修建
xiūjiàn (to build; to construct)
诗人
shīrén (poet)
设计
shèjì (to design)
建筑师
jiànzhùshī (architect)