Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Hvor lærer du norsk?

Jeg går på norskkurs ved et universitet

Hvory mye norsk kan du?

Jeg er nybegynner i norsk

Hvorfor lærer du norsk?

Jeg lærer norsk fordi jeg skal reise til Norge

Hva gjør du for å lære et nytt språk?

Jeg snakker med andre studenter

Hva er vanskelig og lett for deg på norsk?

Det er vanskelig å forstå videoklippene og lett å puger gloser

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording