Generelle udviklingsforstyrrelser

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Generelle udviklingsforstyrrelser, kriterier
Ved forsinket udvikling forstås en signifikant forsinkelse i 2 eller flere væsentlige udviklingsområder:

• Grovmotoriske, finmotoriske færdigheder
• Kognitive færdigheder (opfattelse, viden, fornuftslutninger, problemløsning, intuition, kreativitet)
• Sprog-forståelse, tale
• Personlig modenhed
• Sociale færdigheder
Generelle udviklingsforstyrrelser, omfatter
MR
Atypisk infantil autisme
MR, def
er defineret som en IQ < 70
MR, fund
Forsinket udvikling både med hensyn til
tale- og sprogudvikling
kognitiv kompetence
motoriske færdigheder

IQ < 70 (kognitiv funktion)
Signifikante problemer mht. tilpasning på flere områder, målt med et skema
• Hverdags aktiviteter
• Kommunikation
• Interpersonlige evner til samhandling

Skal have startet som barn (< 18 år)
Det skal gennemføres en professionel vurdering af intelligens og adaptive færdigheder

50 % har psykiatrisk diagnose
MR, inddeling
Inferioritas intellektualis (IQ 70-85) R41.8

Mental retardering af lettere grad (IQ 50-69)
Sædvanligvis indlæringsvanskeligheder i skolen. Som voksne kan mange arbejde og klare sig socialt.

Mental retardering af middelsvær grad (IQ 35-49)
Barnet har udtalt udviklingsforstyrrelse i barndommen, men kan i vekslende grad lære at klare personlige
fornødenheder. Behøver støtte for at klare sig i samfundet som voksen

Mental retardering af sværere grad (IQ 20-34)
Behov for vedvarende støtte og hjælp

Mental retardering af sværeste grad (IQ < 20)
Dybt retarderet. Kan ikke klare egne fornødenheder, kontinens, kommunikation eller motilitet. Kræver vedvarende pleje.
Atypisk infantil autisme, fund
Optræder sammen med MR, præget af:
Stereotypier, pica F98.3,
Aggressiv og selvmutilerende adfærd
Hyperkinetisk forstyrrelse med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer F90.0
Atypisk infantil autisme, ætiologi
Prænatale faktorer:
• Kromosomforandringer - Downs syndrom og Fragilt X
• Specifikke sygdomme/syndromer - Retts syndrom F84.2, Prader-Willi, Lesch-Nyhan, Hunter syndrom, tuberøs sklerose, neurofibromatose, Turners syndrom (X0), Klinefelters syndrom (XXY), XXX og XYY

Perinatale faktorer:
• Stofskiftesygdomme - fenylketonuri
• Præ-/perinatal påvirkning - infektioner (toxoplasmose, rubella, CMV), alkoholmisbrug, for tidlig
fødsel, fødselskomplikationer med iltmangel

Postnatale faktorer:
• Neuroinfektioner, traumer
• Deprivation - manglende stimulation
Atypisk infantil autisme, komorbiditeter
Somatisk:
f.eks. epilepsi, cerebral parese, syn/hørelses problemer

Psykiatrisk:
• Sprogforstyrrelser
• Emotionelle-, adfærds- og hyperkinetiske forstyrrelser
• Tilknytningsforstyrrelser, autisme, psykoser (7-10 %)
• Selvmutilerende adfærd: rettet mod øjne & hoved, bider hænder
Atypisk infantil autisme, DD
tilknytningsforstyrrelse F94
ADHD
autisme
specifikke udviklingsforstyrrelser F80-82
Atypisk infantil autisme, US
Anamnese: disposition, indavl, graviditet, fødsel, udvikling

Somatisk: vægt/højde; syndrom? syn og hørelse; små fysiske anomalier; psykomotorisk, neurologisk og
neuropsykiatrisk vurdering

Paraklinisk: EEG, kromosom- og biokemisk screening, neuroradiologi

Fagligt indlæringsniveau, psykiatrisk komorbiditet, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer

Familien: ressourcer til stimulation og udvikling

Test:
Bayley III skalaer (udviklingsvurdering af spæd- og småbarn)
Stanford-Binet skaler
Wechsler intelligenstest (WIPPSI, WISC og WAIS)
Atypisk infantil autisme, behandling
Psykoedukation til familie: forståelse/accept af handikap, evt. krisebehandling, genetisk rådgivning

Vidtgående undervisningsstøtte: specialdaginstitutioner/klasser/skoler

Adfærdsterapi, specialpædagogik, psykoterapi


Medikamentel behandling ved komplicerende medicinske eller psykiatriske lidelser: f.eks. epilepsi eller udtalt aggressiv adfærd, hyperkinetisk forstyrrelse, voldsomme stereotypier og selvmutilerende adfærd

Aflastning af forældre med børn med svær mental retardering i form af institution eller plejefamilie, døgnanbringelse