Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

philippine history grade 5

coup d'etat o kudeta

pag-agaw o pagpapabagsak sa kapangyarihan ng pamahalaan sa pamamagitan ng dahas

makakanan at makakaliwang grupo

mga grupo ng taong nangunguna o nagtutuldok sa pagsasagawa ng mga repormang panlipunan at mga pagbabago sa pamahalaan

pamahalaang demokratiko

pamahalaang pinamumunuan ng nakararami; ang nanunungkulan ay hinihirang sa pamamagitan ng halalan o pagtatalaga

trade liberalization

ang pagbibigay-kaluwagan o pag-aalis kontrol sa pagpapataw ng malalaking buwis sa mga kalakal na dinadala sa bansa

pamahalaan

ang tumatayong makinaryang siyang umaakay at gumagabay sa mga gawain ng bansa,

tungkuling isinasagawa ng pamahalaan

pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa pamayanan; pagbibigay ng proteksiyon sa taumbayan at sa mga ari-arian; pagpapatupad ng batas at paglalapat ng akmang parusa sa mga nagkasala; pagbabantay sa makatarungang paggamit ng karapatang pantao; paglilingkod sa bayan; at marami pang iba.

demos

salitang Griyego na ang ibig sabihin ay "tao"

kratos

salitang Griyego na nangangahulugang "pamamahala"

demokrasya

nangangahulugang pamahalaan ng mga tao mula sa mga salitang Griyego

tuwirang demokrasya

tawag sa pamahalaang direktang pinamumunuan ng mga mamamayan. tipikal na halimbawa dito ay ang pamahalaan ng Switzerland na kung saan nagtitipon-tipon ang mamamayan sa hayag na pulong upang bumuo ng batas o desisyon para sa kanilang kapakanan.

di-tuwirang demokrasya

tinatawag ding demokrasya ng mga kinatawan (representative democracy). Binibigyan nito ng pagkakataon ang mga mamamayang makapamili ng mga kinatawan sa kani-kanilang distrito na siyang mabibigyan ng kapangyarihang mangasiwa at mamuno sa bansa. ito ang uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas.

mga hakbang na ginawa ni Pangulong Aquino pagkaluklok niya sa pwesto

kanyang idineklara na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng rebolusyonaryong pamahalaan; iwinaksi niya ang Saligang Batas ng 1973; binuwag ang Batasang Pambansa; kaagad ding binuo ang kabinete

Pangalawang Pangulong Salvador Laurel

Punong Ministro at Minister of Foreign Affairs

Juan Ponce Enrile

Defense Minister

Hen. Fidel Ramos

Chief of Staff ng AFP

Jaime Ongpin

Fiinance Minister

Neptali Gonzales

Justice Minister

Ramon Mitra

Agriculture Minister

Lourdes Quisimbing

Education Minister

Jose Concepcion, Jr.

Trade and Industry Minister

Aquilino Pimentel

Local Government Minister

Ernesto Maceda

Natural Resources Minister

Jose Antonio Gonzales

Tourism Minister

Alberto Romulo

Budget Minister

Teodoro Locsin Jr.

Minister of Information

Joker Arroyo

Executive Secretary

Rene Saguisag

Presidential Spokesperson

Marso 25, 1986

ipinahayag ng pangulo ang Proclamation No.3 na nagtatadhana sa pagpapatupad ng pansamantalang saligang batas na magagamit sa panahon ng transisyon hanggang makapagtatag ng pamahalaang may bagong Saligang Batas

Saligang Batas ng Kalayaan

mas kilala bilang Freedom Constitution

Konstitusyong Probisyunal

tawag din sa Freedom Constitution na binubuo lamang ng walong artikulo

Proclamation No.9

ipinalabas ni Pangulong Aquino noong Abril 23, 1986 na lumilikha ng isang Komisyong Konstitusyonal (Constitutional Commission)

dating Chief Justice Cecilia Munoz Palma

pinamunuan ang Constitutional Commission na binubuo ng 48 miyembro, inatasan sila na tapusin ang bagong saligang batas sa loob ng tatlong buwan

Setyembre 2, 1086

isinumite ang pinal na sipi ng bagong Saligang Batas

Pebrero 2, 1987

plebisito para sa bagong konstitusyon. sinang-ayunan ng humigit kumulang na 85% ng mamamayan

pagpapatibay ng Saligang Batas

nagbigay wakas sa rebolusyonaryong pamahalaang Aquino

Saligang Batas ng 1987

kasalukuyang konstitusyong umiiral sa bansa. binubuo ng 18 artikulo at pang-anim ito sa mga naging Saligang Batas ng Pilipinas

mga ilan pang ginawa ni Pangulong Aquino para sa demokrasya

pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal - upang maisulong ang pambansang pagkakaisa; pag-aalis niya sa suspensyonng pribilehiyo ng writ of habeas corpus; muling naibalik ang kalayaan sa pamamahayag; karapatang bumoto ay muling natamasa

Mayo 11, 1987

idinaos ang pambansang eleksyon para sa mga senador at mga miyembro ng Kongreso

Enero 18,1988

isinagawa ang lokal na eleksyon para sa mga alkalde, bise alkalde, at konsehal

Marso 28,1989

idinaos ang eleksyon para sa mga pinuno ng barangay

Presidential Commission on Good Government

(PCGG)-ang samahang ito ang naatasang magsiyasat at magsagawa ng mga pagkilos upang muling mabawi ang pera ng bayan sa pangunguna ni Jovito Salonga

lima hanggangang sampung bilyong dolyar

pinaniniwalaang perang ninakaw ng pamilyang Marcos sa bansang Pilipinas

Export Processing Zones

itinayo sa Bataan, Baguio, Mactan at Cavite upang mapaunlad ang kalakalan sa mga lalawigan

Comprehensive Agrarian Reform Program

o CARP. alinsunod sa Executive Order 228, itinakda ang ganap na pagmamay-ari ng mga magsasaka sa sinasakang lupa. itinatayang nakapagbibigay ng 156,440 ektaryang lupa sa mga magsasaka ang pamahalaan taon-taon.

National Housing Authority

o NHA, sa tulong nito nagkaroon ng proyektong pabahay na nagpatayo ng mga bahay sa mas murang halaga

non-governmental organizations

NGO, maraming mga nabuong ganito tulad ng mga kooperatibana nakatulong mang malaki sa pamumuhay ng mamamayan

Free Public Secondary Education Act

o Republic Act no. 6655, na nagbibigay ng libreng edukasyon di lamang sa elementarya kundi maging sa mataas na paaralan

Batas Generics

Republic Act no. 6675, na nagturo sa mamamayang makabili ng gamot na katumabas ng mga popular o sikat na gamot na inirereseta ngmga doktor sa mas murang halaga

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording