Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

aerosol

aerosol

albedo

albedo (množství slunečního světla odrážející se zpět do vesmíru)

anemometer

větroměr, anemometr

April showers

dubnové přeháňky

arid

suchý, vyprahlý; suchopárný, nezáživný

asterisk

hvězdička (grafická značka)

authorities

úřady

avalanche

lavina, příval

barometer

tlakoměr, barometr

beat down

lít (déšť)

blizzard

sněhová bouře

blow

foukat; silný vítr

blustery (day)

bouřlivý, větrný (den)

boiling

žhavý, horký, vařící

breeze

vánek, větřík; vát

breezy

svěží

brolly (GB)

paraple, deštník

burst pipes

prasklé potrubí

CFCs (chlorofluorocarbons)

freony

changeable

proměnlivý

chilly

chladný, studený,mrazivý; prochladlý, zkřehlý; nahánějící husí kůži

cirrus

řasovitý nebo závojovitý oblak

clear the snow

odklízet sníh

clear up

vyjasnit se (obloha)

cloudbank

hradba nízkých mraků

cloudy

oblačný, zamračený;oblačno, zamračeno;nezřetelný, nejasný

cold

studený; zima, chladno

continental

vnitrozemský, kontinentální

crisp snow

křupavý sníh (vrzající pod nohama)

cumulonimbus

kumulonimbus

cumulus

kumulus, kupa, kupovitý oblak

dam

údolní přehrada (hráz)

downpour

liják

downwind

po větru

drizzle

mrholit, mlžit; mrholení

drought

sucho, období sucha

dump

vysypat, vyklopit (na skládku)

dust

prach

equable

stálý, neměnný

equinox

rovnodennost

extreme

extrémní; nejvyšší stupeň, míra

filtration

filtrování, filtrace

fleecy

pokrytý beránky

flood

potopa, záplava,povodeň;zaplavit

flooded

zaplavený

flurry of snow

náhlá metelice, příval sněhu

flying

létání, cestování letadlem

foggy

mlhavý; mlhavo

fossil fuel

fosilní palivo (uhlí, ropa, zemní plyn)

freezing point

bod mrazu

frosty

mrazivý, ledový, ledově studený

get sunburned/sunburnt

spálit se na slunci

ghastly

strašný, hrozný, příšerný

glare

ostré sluneční světlo, prudké slunce

globe

zeměkoule, globus, koule

gravity

přitažlivost, zemská tíže

greenhouse effect

skleníkový efekt

gusty

nárazový, prudký (vítr); větrný, bouřlivý (počasí)

hail(stones)

kroupy; krupobití

halo

kruh kolem měsíce

haze

lehká mlha, kouřmo

headwind

protivítr, přední vítr

hoar frost

jinovatka

hospitable

příznivý; pohostinný

hot

horko; horký

humid

vlhko; vlhký

humidity

vlhkost

hurricane

hurikán, uragán, orkán, vichřice

icicle

rampouch

inhospitable

nehostinný; nepohostinný, nevlídný

insular

ostrovní

inundation

záplava

ionosphere

ionosféra

island

ostrov; ostrovní

landslide

sesuv půdy; drtivé vítězství ve volbách

light

slabý, lehký

lightning

blesk

melting

tání

mirage

zrcadlení na silnicích ve velkém vedru; fata morgana

mist

lehká mlha, opar

misty

mlhavo

moderate

mírný

moist

vlhký, provlhlý, mírně mokrý; deštivý

beat down

pražit, prát (slunce)

halo

svatozář

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording