Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

addicted

závislý, navyklý

agree

souhlasit

allow

dovolit, umožnit

ambitious

ctižádostivý, ambiciózní

attractive

atraktivní, přitažlivý

avoid

vyhnout se

baggy

volný (o šatech)

ban

zakázat

behave

chovat se

believable

uvěřitelný

certain

jistý, určitý

chess

šachy

comfortable

pohodlný

confident

sebevědomý, sebejistý

cool

chladný, skvělý, úžasný

decide

rozhodnout se

fancy

chtít, mít náladu na

fat

tlustý

fearless

nebojácný

fit

zdatný, v kondici

for sale

na prodej

friendly

přátelský

funny

legrační

generation

generační

generous

velkorysý

grateful

vděčný

hard-working

pilný, pracovitý

hide

ukrýt, schovat se

hooded top

vrchní díl oblečení opatřený kapucí

hoodie

kapuce

hope

doufat

imagine

představovat si

impatient

netrpělivý

intolerant

netolerantní, nesnášenlivý

judge

posuzovat

karate

karate

keen

mající zájem

I am keen on

mám zájem o

kind

milý, vlídný

lazy

líný

leisure

domácký, pro volný čas neformální ( o oblečení)

loyal

oddaný, loajální

mean

zlý, lakomý

I don't mind

nevadí mi

online

online

optimistic

optimistický

pal

kamarád

patient

trpělivý

pessimistic

pesimistický, škarohlídský

phobic

úzkostný, fobický

photography

fotografie

polite

slušný, zdvořilý

politician

politik

pretend

předstírat

quiet

tichý, klidný

refuse

odmítnout

rude

drzý, hrubý

serious

vážný

shy

plachý, stydlivý

silly

hloupý, pošetilý

I can't stand

nesnáším

stupid

hloupý, nesmyslný

support

podporovat

talkative

upovídaný, komunikativní

terrible

hrozný, strašný

tolerant

tolerantní, shovívavý

trendy

módní

trouble-maker

potížista

unfair

nespravedlivý, nečestný

unfriendly

nepřátelský

unkind

nevlídný, nepřívětivý

wedding

svatba

background

pozadí

foreground

popředí

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording