λυω, λυεις, λυει, λυομεν, λυετε, λυουσι

I loose, You (s.), He, We, You (p.), They
Present Active Indicative

λυομαι, λυη, λυεται, λυομεθα, λυεσθε, λυονται

I am being loosed, You (s.), He, We You (p.) They --OR--
I am loosing for myself, Y, H, W, Y, They
Present Passive & Middle Indicative

ελυον, ελυες, ελυεν, ελθομεν, ελυετε, ελυον

I was loosing, Y, H, W, Y, They
Imperfect Active Indicative

ελυομην, ελυου, ελυετο, ελυομεθα, ελυεσθε, ελυοντο

I was loosing for myself, Y, H, W, Y, They
Imperfect Middle Indicative

λυσω, λυσεις, λυσει, λυσομεν, λυσετε, λυσουσι

I will loose, Y, H, W, Y, They
Future Active Indicative

λυσομαι, λυση, λυσεται, λυσομεθα, λυσεσθε, λυσονται

I will loose for myself, Y, H, W, Y, They
Future Middle Indicative

ελυσα, ελυσας, ελυσεν, ελυσαμεν, ελυσατε, ελυσαν

I loosed, Y, H, W, Y, They
First Aorist Active Indicative

ελυσαμην, ελυσω, ελυσατο, ελυσαμεθα, ελυσασθε, ελυσαντο

I loosed for myself, Y,H,W,Y,They
First Aorist Middle Indicative

ελιπον, ελιπες, ελιπεν, ελιπομεν, ελιπετε, ελιπον

I left, Y,H,W,Y,They
Second Aorist Active Indicative

ελυθην, ελυθης, ελυθη, ελυθημεν, ελυθητε, ελυθησαν

I was loosed, Y,H,W,Y,They
Aorist Passive Indicative

λυθησομαι, λυθηση, λυθησεται, λυθησομεθα, λυθησεσθε, λυθησονται

I will be loosed, Y,H,W,Y,They
Future Passive indicative

λυω, λυης, λυη, λυωμεν, λυητε, λυωσιν

I might destroy, Y,H,W,Y,They
Progressive Active Subjunctive

λυσω, λυσης, λυση, λυσωμεν, λυσητε, λυσωσιν

I might destroy, Y,H,W,Y,They
Aorist Active Subjunctive

λυσωμαι, λυση, λυσηται, λυσωμεθα, λυσησθε, λσωνται

I might be destroyed, Y,H,W,Y,They
Aorist Middle Subjunctive

λυειν, λυεσθαι, λυεσθαι

To Loose, To Loose for one's self, To be loosed - Progressive

λυσαι, λυσασθαι, λυθηναι

To Loose, To Loose for one's self, To be loosed - Aorist

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording