NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. warm dryness w/ high fever
 2. Wind cold
 3. Liver Fire
 4. Lu Qi Xu w/ a lot of phlegm signs
 5. Lu Yin Xu w/ a lot of phlegm
 1. a Shi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen
 2. b San Ao Tang + Zhi Sou San
 3. c Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 4. d Xing Ren, Bei Mu
 5. e Er Chen Tang

5 Multiple choice questions

 1. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 2. Zi Wan, Kuan Dong Hua
 3. Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 4. Yi Yi Ren, Dong Gua Ren
 5. Zhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin

5 True/False questions

 1. Phlegm Heat with more heat signsQing Jin Hua Tan Tang

        

 2. Phlegm Damp w/ Qi Xu signsGan Jiang, Sheng Jiang, Xi Xin

        

 3. Liver Fire w/ chest oppressionZhi Ke, Xuan Fu Hua

        

 4. cool dryness in general good to add these herbs to stop coughJing Jie, Fang Feng, Gui Zhi

        

 5. Wh with yin xuZhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen