NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Phlegm Damp w/ a lot of damp signs
 2. Liver Fire w/ phlegm
 3. Liver Fire w/ chest oppression
 4. cool dryness w/ severe cold (make them sweat)
 5. Phlegm Damp
 1. a Zhi Bei Mu, Chuan Bei Mu
 2. b Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi
 3. c Cang Zhu, Hou Po, Mai Men Dong
 4. d Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 5. e Zhi Ke, Xuan Fu Hua

5 Multiple choice questions

 1. Qing Qi Hua Tan Tang
 2. Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St
 3. Sang Xing Tang
 4. Qing Jin Hua Tan Tang
 5. San Ao Tang + Zhi Sou San

5 True/False questions

 1. Lu Yin xu w/ spontaneous sweatingWu Wei Zi, Wu Mei, Fu Xiao Mai, Ma Huang Gen

        

 2. Liver Fire with a lot of heatZhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin

        

 3. Phlegm Heat w/ yin xu signsTian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong

        

 4. warm dryness w/ severe fluid xuYu Zhu, Shi Hu, Mai Men Dong + Bo He

        

 5. Lu Yin XuBu Fei Tang