NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. wh make better for cough
 2. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegm
 3. cool dryness in general good to add these herbs to stop cough
 4. Lu Yin xu w/ more qi xu signs
 5. Phlegm Heat with more phlegm
 1. a Yi Yi Ren, Dong Gua Ren
 2. b Zi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu
 3. c Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 4. d Qing Qi Hua Tan Tang
 5. e Zi Wan, Kuan Dong Hua

5 Multiple choice questions

 1. Ban Lan Gen, She Gan
 2. Tian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong
 3. Ou Jie, Bai Mai Gen
 4. Huang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi
 5. Yu Jin, Dan Shen, Si Gua Lou

5 True/False questions

 1. Wind coldSan Ao Tang + Zhi Sou San

        

 2. Phlegm Damp after recovering from coughZi Wan, Kuan Dong Hua

        

 3. Wh with yin xuZhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen

        

 4. Liver Fire with a lot of heatHuang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi

        

 5. Lu Yin xu w/ spontaneous sweatingHuang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi