NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. cool dryness in general good to add these herbs to stop cough
 2. Liver Fire w/ chest pain (qi stag transform to heat/fire)
 3. Lu Yin Xu w/ a lot of phlegm
 4. Lu Qi Xu w/ a lot of phlegm signs
 5. Phlegm Damp after recovering from cough
 1. a Yu Jin, Dan Shen, Si Gua Lou
 2. b Xing Ren, Bei Mu
 3. c Zi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu
 4. d Er Chen Tang
 5. e Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St

5 Multiple choice questions

 1. Bu Fei Tang
 2. Yu Zhu, Shi Hu, Mai Men Dong + Bo He
 3. Ban Lan Gen, Ye Ju Hua
 4. Wu Wei Zi, Wu Mei, Fu Xiao Mai, Ma Huang Gen
 5. Zhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen

5 True/False questions

 1. Phlegm Heat w/ yin xu signsTian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong

        

 2. warm dryness w/ cough w/ bleedingShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

        

 3. Wind coldSan Ao Tang + Zhi Sou San

        

 4. Liver FireDai Ge San + Jia Jian Xie Bai San

        

 5. Phlegm DampEr Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang