NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Phlegm Heat w/ yin xu signs
 2. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegm
 3. Lu Yin Xu w/ blood in sputum
 4. Lu Yin Xu w/ a lot of heat
 5. Phlegm Heat with more phlegm
 1. a Ou Jie, Bai Mai Gen
 2. b Yi Yi Ren, Dong Gua Ren
 3. c Tian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong
 4. d Huang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi
 5. e Qing Qi Hua Tan Tang

5 Multiple choice questions

 1. Sang Xing Tang
 2. Cang Zhu, Hou Po, Mai Men Dong
 3. Qing Jin Hua Tan Tang
 4. Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St
 5. Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San

5 True/False questions

 1. Liver Fire w/ chest pain (qi stag transform to heat/fire)Zhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin

        

 2. Lu Qi XuSha Shen Mai Men Dong Tang

        

 3. Wh with yin xuSha Shen Mai Men Dong Tang

        

 4. warm dryness w/ severe fluid xuShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

        

 5. Lu Yin XuBu Fei Tang