NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. cool dryness in general good to add these herbs to stop cough
 2. Lu Yin Xu w/ a lot of heat
 3. warm dryness w/ cough w/ bleeding
 4. Lu Qi Xu w/ a lot of phlegm signs
 5. Lu Yin Xu w/ a lot of phlegm
 1. a Er Chen Tang
 2. b Bai Mao Gen
 3. c Zi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu
 4. d Xing Ren, Bei Mu
 5. e Huang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi

5 Multiple choice questions

 1. Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 2. Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi
 3. Yu Jin, Dan Shen, Si Gua Lou
 4. Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 5. Ou Jie, Bai Mai Gen

5 True/False questions

 1. Phlegm Heat with more phlegmQing Qi Hua Tan Tang

        

 2. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegmYi Yi Ren, Dong Gua Ren

        

 3. Wind coldSang Ju Yin

        

 4. Lu Yin xu w/ more qi xu signsBai Zhu, Ren Shen, Shan Yao

        

 5. warm dryness w/ severe fluid xuYu Zhu, Shi Hu, Mai Men Dong + Bo He