NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Warm Dry
 2. warm dryness w/ high fever
 3. Lu Yin Xu w/ blood in sputum
 4. Lu Yin Xu w/ tidal fever, low grade fever (hot flashes)
 5. Lu Qi Xu with yin xu signs
 1. a Mai Men Dong
 2. b Ou Jie, Bai Mai Gen
 3. c Sang Xing Tang
 4. d Yin Chai Hu, Huang Lian, Di Gu Pi, Qing Hao
 5. e Shi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

5 Multiple choice questions

 1. Sha Shen Mai Men Dong Tang
 2. Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St
 3. Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 4. Wu Wei Zi, Wu Mei, Fu Xiao Mai, Ma Huang Gen
 5. Zhi Bei Mu, Chuan Bei Mu

5 True/False questions

 1. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegmYi Yi Ren, Dong Gua Ren

        

 2. Phlegm DampEr Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang

        

 3. Phlegm Heat w/ yin xu signsBai Zhu, Ren Shen, Shan Yao

        

 4. Cool DrynessXing Su San

        

 5. Lu Qi XuSha Shen Mai Men Dong Tang