NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Lu Qi Xu w/ heat toxins
 2. Liver Fire w/ chest oppression
 3. Phlegm Heat w/ yin xu signs
 4. Liver Fire
 5. cool dryness in general good to add these herbs to stop cough
 1. a Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 2. b Zi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu
 3. c Zhi Ke, Xuan Fu Hua
 4. d Tian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong
 5. e Ban Lan Gen, Ye Ju Hua

5 Multiple choice questions

 1. Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St
 2. Huang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi
 3. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 4. Bu Fei Tang
 5. Bai Mao Gen

5 True/False questions

 1. Lu Yin Xu w/ tidal fever, low grade fever (hot flashes)Xing Ren, Bei Mu

        

 2. Wind coldSang Ju Yin

        

 3. Cool DrynessSang Xing Tang

        

 4. Phlegm Heat with more phlegmQing Jin Hua Tan Tang

        

 5. warm dryness w/ severe fluid xuShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen