NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Wh with yin xu
 2. Liver Fire w/ phlegm
 3. Liver Fire w/ chest oppression
 4. Phlegm Heat with more phlegm
 5. Lu Yin Xu
 1. a Sha Shen Mai Men Dong Tang
 2. b Zhi Ke, Xuan Fu Hua
 3. c Zhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen
 4. d Qing Qi Hua Tan Tang
 5. e Zhi Bei Mu, Chuan Bei Mu

5 Multiple choice questions

 1. Mai Men Dong
 2. San Ao Tang + Zhi Sou San
 3. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 4. Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 5. Yu Zhu, Shi Hu, Mai Men Dong + Bo He

5 True/False questions

 1. Liver Fire w/ chest pain (qi stag transform to heat/fire)Zhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin

        

 2. Cool DrynessXing Su San

        

 3. Lu Yin xu w/ more qi xu signsMai Men Dong

        

 4. Warm DrySang Xing Tang

        

 5. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegmQing Qi Hua Tan Tang

        

Create Set