HSK Level 1

A complete vocabulary list for HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) test, level 1.
STUDY
PLAY
爱[愛]
ài (love)
八[八]
bā (eight)
爸爸[爸爸]
bà ba (father)
杯子[杯子]
beī zi (cup)
北京[北京]
Beǐ jīng (Beijing)
本[本]
běn (base/stem)
不[不]
be (not)
不客气[不客氣]
bù kè quality (you're welcome)
菜[菜]
cài (vegetables)
茶[茶]
chá (tea)
吃[吃]
ch
出租车[出租車]
chū zū chē (taxi)
打电话[打電話]
dǎ diàn huà (make a phone call)
大[大]
dà (big)
的[的]
de (particle)
点[點]
diǎn (drop/spot)
电脑[電腦]
diàn nǎo (computer)
电视[電視]
diàn shì (TV)
电影[電影]
diàn yǐng (film)
东西[東西]
dōng xi (thing)
都[都]
dōu (all)
读[讀]
dú (read/read aloud)
对不起[對不起]
duì bù qǐ (sorry)
多[多]
duō (many/much)
多少[多少]
duō shǎo (amount)
儿子[兒子]
èr zi (son)
二[二]
èr (two)
饭馆[飯館]
fàn guǎn (restaurant)
飞机[飛機]
fēi jī (aeroplane)
分钟[分鐘]
fēn zhōng (minute)
高兴[高興]
gaō xìng (glad/happy)
个[個]
gè (measure word)
工作[工作]
gōng zuò (work)
狗[狗]
gǒu (dog)
汉语[漢語]
Hàn yǔ (Chinese - spoken)
好[好]
hǎo (good)
喝[喝]
hē (drink)
和[和]
hé (and)
很[很]
hěn (very)
后面[後面]
hoù mian (behind/rear)
回[回]
huì (return)
会[會]
huì (can - ability)
火车站[火車站]
huǒ chē zhàn (train station)
几[幾]
jǐ (how many)
家[家]
jiā (home)
叫[叫]
jiào (called)
今天[今天]
jīn tiān (today)
九[九]
jiǔ (nine)
开[開]
kāi (open)
看[看]
kān (look)
看见[看見]
kàn jiàn (see)
块[塊]
kuài (piece)
来[來]
lái (come)
老师[老師]
laǒ shī (teacher)
了[了]
le (particle)
冷[冷]
lěng (cold)
里[裏]
lǐ (in)
零[零]
líng (zero)
六[六]
liù (six)
妈妈[媽媽]
mā ma (mother)
吗[嗎]
ma (particle)
买[買]
mǎi (buy)
猫[貓]
māo (cat)
没[沒]
méi (not have)
没关系[沒關係]
méí guān xi (it's nothing)
米饭[米飯]
mǐ fàn (rice)
明天[明天]
míng tiān (tomorrow)
名字[名字]
míng zi (name)
哪[哪]
nǎ (which)
哪儿[哪兒]
nǎr (where)
那[那]
nà (that)
那儿[那兒]
nàr (same as)
呢[呢]
ne
能[能]
néng (can - permission)
你[你]
nǐ (you)
年[年]
nían (year)
女儿[女兒]
nǚ ér (daughter)
朋友[朋友]
péng you (friends)
漂亮[漂亮]
piàò liang (beautiful)
苹果[蘋果]
píng guǒ (apple)
七[七]
qī (seven)
钱[錢]
qíán (money)
前面[前面]
qíán mian (in front)
请[請]
qǐng (please)
去[去]
qù (go)
热[熱]
rè (hot)
人[人]
rén (person)
认识[認識]
rén shi (know/understand)
日[日]
rì (day)
三[三]
sān (three)
商店[商店]
shāng diàn (shop/store)
上[上]
shàng (on)
上午[上午]
shàng wǔ (morning)
少[少]
shǎo (less)
谁[誰]
shéi (who)
什么[什麼]
shén me (what)
十[十]
shí (ten)
时候[時候]
shí hou (time)
是[是]
shì (is)
书[書]
shū (book)
水[水]
shuǐ (water)
水果[水果]
shuǐ guǒ (fruit)
睡觉[睡覺]
shuì jiào (sleep)
说话[說話]
shuō huà (talking)
四[四]
sì (four)
岁[嵗]
suì (age)
他[他]
tā (he)
她[她]
tā (she)
太[太]
tài (too)
天气[天氣]
tiān qì (weather)
听[聽]
tīng (listen)
同学[同學]
tóng xué (classmate)
喂[喂]
wèi (hello/hey)
我[我]
wǒ (me)
我们[我們]
wǒ men (us)
五[五]
wǔ (five)
喜欢[喜歡]
xǐ huan (like)
下[下]
xià (under)
下午[下午]
xià wǔ (afternoon)
下雨[下雨]
xià yǔ (raining)
先生[先生]
xīān sheng (teacher/Mister)
现在[現在]
xìàn zài (now)
想[想]
xiǎng (think/desire)
小[小]
xiǎo (small)
小姐[小姐]
xiǎo jie (young lady/Miss)
些[些]
xiē (some)
写[寫]
xiě (write)
谢谢[謝謝]
xiè xie (thank you)
星期[星期]
xīng qī (week)
学生[學生]
xué sheng (student)
学习[學習]
xué xí (study)
学校[學校]
xué xiào (school)
一[一]
yī (one)
衣服[衣服]
yī fu (clothes)
医生[醫生]
yī shēng (doctor)
医院[醫院]
yī yuàn (hospital)
椅子[椅子]
yǐ zi (chair)
有[有]
yǒu (have)
月[月]
yuè (moon/month)
在[在]
zaì (exist/be)
再见[再見]
zaì jiàn (goodbye)
怎么[怎麼]
zěn me (how)
怎么样[怎麼樣]
zěn me yàng (how's it)
这[這]
zhè (this/now)
这儿[這兒]
zhè èr (here)
中国[中國]
Zhōng guó (China)
中午[中午]
zhōng wǔ (lunch)
住[住]
zhù (live)
桌子[桌子]
zhuō zi (table)
字[字]
zì (word/character)
昨天[昨天]
zuó tiān (yesterday)
做[做]
zuò (do/make)
坐[坐]
zuò (sit/travel on)
OTHER SETS BY THIS CREATOR