Literair-Historische Begrippen Deel 2 Bladzijde 3 en 4

Woorden bladzijde 3 en 4 van stencil Literair-Historische Begrippen tweede deel.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Pléiade
Een groep van zeven renaissance-dichters die zich naar het sterrenbeeld noemde en die een eigen Franse letterkunde wilde scheppen. Joachim du Bellay en Pierre de Ronsard zijn de bekendste vertegenwoordigers.
Pluralisme
Het benadrukken en waarderen van culturele verscheidenheid.
Poétique de la relation
Een Frans-Caribische stroming (eind 20ste eeuw) die benadrukt wat verbindt in plaats van wat scheidt.
Popart (populaire kunst)
Een veelvormige kunstvorm van jongeren die tegen de elitaire kunst van het establishment protesteerden. Het werd populair vanaf het einde van de jaren '50 in Engeland en de Verenigde Staten. Literatuur van deze stroming verheft alledaags woordmateriaal door het te isoleren tot literatuur.
Positivisme
Filosofische stroming die alle kennis door middel van het menselijk verstand en de zintuiglijke waarneming wetmatig wilde beschrijven. In de literatuur vond deze stroming uitdrukking via het naturalisme en determinisme.
Postmodernisme
Het tijdvak dat in de westerse literatuurgeschiedenis volgde op het modernisme. In tegenstelling tot het modernisme, dat een eenheid in het werk veronderstelt, is deze stroming juist geïnteresseerd in het ontdekken van zoveel mogelijk verschillende interpretaties.
Preromantiek, vroege romantiek
Literaire stroming (eind 18de eeuw) waarin de beleving, fantasie en emotie centraal stonden. In zijn overdreven vorm kreeg deze stroming uitingsvorm in een overdreven gevoeligheid, een sentimentalisme.
Realisme
Een stroming, volgend op de romantiek, die de realiteit van het dagelijks leven zo getrouw mogelijk wilde weergeven.
Recentrage
Het streven om de literatuur van het Caribisch gebied in het centrum van de aandacht te plaatsen als reactie op het het traditionele eurocentrisme, waarbij het lokale tot uitgangspunt van het universele wordt genomen.
Reconquista
(literaire) reacties op het verdrijven van de Moren in Spanje en het herstellen van het katholicisme.
Rederijkers
Literaire verenigingen (einde Middeleeuwen). Omdat techniek belangrijker werd geacht dan inhoud, kregen de verenigingen een negatief imago.
Reformatie
De kerkhervorming van Luther en Calvijn (16de eeuw). Deze kerkhervorming werd intensief begeleid door literatuur, vooral door strijdpoëzie.
Regionalisme
Stroming (overgang van 19de naar 20ste eeuw) die de eigen regio en eigen land tot onderwerp maakte en van haar literaire inspiratie maakte.
Relativisme
Literair-culturele stroming die alle culturen gelijkwaardig acht. Tegelijk claimt het deze stroming dat alleen iemand van eigen cultuur en sekse kan oordelen. Het ontzegt de buitenstaander een geldig oordeel.
Renaissance
De wedergeboorte van de klassieke oudheid in wetenschap en kunst door de aarde en de mens weer in het centrum van de aandacht te plaatsen (van de 14de tot de 16de eeuw).
Ridderroman
Middeleeuwse romansoort waarin ridders de hoofdrol speelden.
Roaring twenties
De jaren '20 van de 20ste eeuw waarin men als reactie op de verschrikkingen van de 1ste wereldoorlog ten volle van het leven wilde genieten en waarbij het uitgaansleven een centrale rol speelde.
Romanfeuilleton
Populaire vertelvorm in de Europese literatuur vanaf de 19de eeuw en in de Antilliaanse literatuur in de eerste decennia van de 20ste eeuw, waarbij wekelijks een aflevering van een verhaal werd gepubliceerd in bladen als Amigoe, La Cruz en La Union. In de jaren '40 en '50 verspreidden auteurs als Amador Nita hun romanfeuilletons huis-aan-huis in wekelijkse katernen.
Romantiek
Literaire stroming (19de eeuw) als reactie op het rationalisme, waarbij het gevoel en beleving centraal stonden.
Romantropologie
Samentrekking tussen de begrippen roman en antropologie. Deze vorm van literatuur beschreef vanaf de 17de tot en met de 19de eeuw koloniale landen en volken antropologisch nauwkeurig in verhaalvorm.
Secularisatie
In de loop van de 20ste eeuw verloor de missie op de Antillen haar greep op het literaire leven dat zich voortaan los van de kerk ontwikkelde.
Sentimentalisme
Het overdreven waarderen van het gevoel tijdens de preromantiek.
Settler-literatuur
Literatuur geschreven door Europese auteurs die zich blijvend in een kolonie vestigden. De term wordt gebruikt voor die landen waar Europese immigranten getalsmatig in de minderheid waren en de cultuur op de Europese geënt was, zoals in Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.
Sociaal-realisme
20ste-eeuwse literaire stroming in heel het Caribisch gebied. Deze protesteerde tegen onrechtvaardige uitbuiting door de rijken en geeft een gunstig sympathiserend beeld van de arme bevolkingsklasse.
Socialisme in de literatuur
Stroming (einde 19de eeuw en begin 20ste eeuw) die protesteerde tegen kapitalistische uitbuiting en de arbeidersklasse verdedigde.
Spectatoriale geschriften
Genre (18de eeuws) dat vanuit verlichtingsideeën de burger wilde opvoeden tot een beter mens door didactische artikelen, verstandige en nuttige lessen over cultureel-maatschappelijke onderwerpen omtrent vooruitgang en beschaving. Bekende namen zijn Richard Steele, Joseph Addison, Pierre de Marivaux, en Justus van Effen.