Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

pancreas

slinivka

parting

pěšinka

paunch

velké břicho, pupek; cícha

pear-shaped

hruškovitý, mající tvar hrušky

pelvic girdle

pletenec pánevní

pelvis

pánev

penis

penis

pimple

pupínek, uher

plaited

spletený do copu

plucked eyebrows

vytrhané obočí

point with a finger

ukázat prstem

pointed chin

šipčatá brada

ponytail

ohon, culík

portly

statný, tělnatý, korpulentní, tlustý

pot(-belly)

velké kulaté břicho, pupek, panděro; břicháč

pull someone´s leg

utahovat si z někoho, tahat někoho za nos

rack one's brains

lámat si hlavu, usilovně přemýšlet

receding hairline

ustupující linie vlasů

red

červený, rudý; zrzavý

ribcage

hrudní koš

ribs

žebra

rub one's hands

mnout si ruce

scars

jizvy, šrámy

slanted eyes

šikmé oči

shake one´s head

kroutit, vrtět hlavou

shin

holeň

short

malý (postavou)

short-sighted

krátkozraký

shoulder

rameno

shoulders

ramena, plece, bedra

shrug (one´s shoulders)

pokrčit rameny

sideburns

kotlety

simile

přirovnání

skeleton

kostra; kostlivec

skin-deep

pouze na povrchu, povrchní

skinny

vychrtlý, hubený, vyzáblý

skull

lebka

slender, slim

štíhlý, útlý, tenký

snub nose

pršák

spine

páteř

spleen

slezina; špatná nálada

split ends

roztřepené konečky vlasů

spotty

skvrnitý, tečkovaný, kropenatý, uhrovitý

sprain one´s ankle, wrist

vymknout si kotník, zápěstí

stiff

ztuhlý, strnulý

stomach

břicho, žaludek

stout

zavalitý, obtloustlý; houževnatý

stretch one´s limbs

protáhnout si nohy a ruce

struggle

snažit se, usilovat, namáhat se

stub one's toe

narazit, nakopnout si palec

stunning

senzační, fantastický, ohromující

swelling

vypoulený; vzdouvající se; otok

tear a tendon

natrhnout, přetrhnout si šlachu

testicle

varle

thigh

stehno

thumb

palec (u ruky)

tired of st, sb

unavený něčím, někým

tongue

jazyk

tooth, pl. teeth

zub, zuby

trim

štíhlý, elegantní; přistřihnout, zastřihnout

tummy

bříško, žaludek

ugly

ošklivý, šeredný

vagina

pochva, vagína

vein

žíla

veined nose

žilnatý nos, nos protkaný žilkami

vertebra

obratel

vivid

živý, svěží, temperamentní, čilý, barvitý

wart

bradavice

wavy

vlnitý

well-built

silný, svalnatý, dobře stavěný (muž)

well-rounded

plnoštíhlý, plnoštíhlá, korpulentní (žena)

whiskers

licousy (bez vousů)

windpipe

průdušnice, trachea

wrinkled face / forehead

vrásčitá/-é tvář / čelo

wrist

zápěstí

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording