Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

FILKOMU Midterms for De La Salle University

Alibata

Tawag sa alphabet noong pre-colonial

Letra: 17
Patinig: 3
Katinig: 14

Ang 'Alibata' Ay May ____ na letra _ na karinig at ___ patinig

Abacada

Tawag sa Alphabet noong 1940

Abecedario

Tawag sa alphabet noong Spanish period

Agosto

Buwan Ng Wika

20

Letra ng alphabeto ng Abacada

8

Letrang dinagdag sa alphabeto sa bagong panahon

F, C, X, Ñ, V, Q, J, Z

Mga letrang idinagdag sa bagiong panahon (8)

Pilipino
Ingles

Opisyal na linguahe ng pilipinas

Haiskul

Antas na unang itinuro ang pambansang wikang Pilipino

Manuel L. Quezon

Ama ng wikang pambansa

Komisyon sa wikang filipino

KWF

Surian ng Wikang Pambansa

SWP

Tagalog
Kastila
Ingles

Opisyal ng linguahe ng pilipinas bago mag 1940 (3)

Ramon Magsaysay

Naglagda ng batas para sa linggo ng wika

Marso 29 hanggang abril 4

Kaylan ang linggo ng wika

Implimentasyon ng linggo ng wika sa marso

Proklama Blg. 12

Impkementasyon ng linggo ng wika sa Agosto 13-19

Proklama Blg. 186

Jose E. Romero

Nagliham na gamitin ang salitang 'Pilipino'

1959

Unang ginamit ang salitang 'Pilipino'

Juan L. Manuel

Niliham ang pagturo ng Edukasyong Bilingual

1979-1980

Nagsimula magturo ng billingual ang mga paaralan (school year)

Filipino

Tawag sa pambansang wika sa 1987

Pilipino

Tawag sa pambansang wika sa 1959

Paggamit ng Filipino sa mga ofisyal na transaksyon ng gobyerno

Nilalaman Kautusang Tagagapagganap Blg. 335

Corazon C. Aquino

Ang naglihan ng Blg. 335

Ang pagkakailangan ng 9 na units ng asignaturang Filipino sa Kolehiyo

Ano ang bilang. 59

1996

Kaylan inipatuipad ang Bilang. 59

2001

Kailan nagkaroon ng revisyon ng ortografiyang filipino at patnubay sa ispeling ng wikang filipino

1978

Implementasyon ng (6) units ay kailan?

1974

Implementasyon ng pagturo ng billingual

1940

Ginamit na national language ang dapat ituro sa mga iskwelahan

Rep. Eduardo Gullas

Nagpasa ng EO # 210

Masistemang Balangkas
Tunog ng Binibigkas
May katumbas na simbolo o sagisag
Arbitraryo
Patuloy na ginagamit
Dinamiko
May Pagkakatulad
Nanghihiram
May Itstruktura
Kabuhol Ng Kultura

Katangian Ng Wika (10)

Nagpapadala Ng mensahe
Mensahe
Daluyan
Tagapagtanggap Ng Mensahe
Tugon o Fidfak
Potensyal na sagabal ng komunikasyon

Sangkap Ng Komunikasyon (6)

Interpersonal
Intrapersonal
Pampubliko

Uri ng Komunikasyon (3)

Pagkikinig
Pagsalita
Pagbasa
Pagsusulat

Makrong Kasanayan (4)

17

Titik meron sa Alibata

30

Titik meron sa Abecedario

20

Titik meron sa Abacada

28

Titik meron sa Alfabetong Filipino

28

Titik meron sa Alpabetong Filipino

Tao/Pambansang Wika/Part ng pambansang Wika

Filipino/Pilipino/Tagalog

Verbal
Di-Verbal
Extra Verbal

Sistema Ng komunikasyon

Galaw Ng Katawan
Espasyo
Oras
Pandama
Simbolo
Kulay

Uri ng Di-Verbal na komunikasyon (6)

Interaksyonal
Instrumental
Regulatori
Personal
Imajinativ
Heuristik
Informativ

Tungkulin ng Wika

Interaksyonal

Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Liham - Pangkaibigan

Instrumental

Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Liham-Pangangalakal

Regulatoru

Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Panuto

Personal

Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Liham Sa Patnugot

Imajinativ

Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Akdang Pampanitikan

Heuristik

Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Sarvey, Pananaliksik

Informativ

Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Ulat, Pamanahong Papel

Setting
Participants
Ends
Art Sequences
Keys
Instrumentalities
Norms
Genre

S.P.E.A.K.I.N.G.

Setting

SPEAKING: Saan Naguusap?

Keys

SPEAKING: Formal ba o Di-formal ang usapan?

Ends

SPEAKING: Ano ang layunin ng paguusap

Norms

SPEAKING: Ano ang paksa ng Usapan?

Act Sequence

SPEAKING: Paano tatakbo ang Usapan

Instrumentalities

SPEAKING: Ano ang medium ng usapan?

Participants

SPEAKING: Sino ang Kausap

Genre

Ano ang genreng gagamitin sa pakikipag-usap?

2007-2008

Nagsimula ang EO 210

Pangulong Arroyo

Presidente na nagpalabas ng EO 210

Ingles
Pangalawang
Unang Baitang

EO210:
Ang _____ ay ituturo bilang ______ wika sa lahat ng antas simula sa _____.

Ingles
Ingles
Agham
Matematika
Ikatlong Agham

EO 210:
Ang _____ ay dapat gamitin bilang wikang panturo sa _______, ________, ________ simula sa _________.

Ingles
Pangunahing
Pampublikong
Sekundarya

EO: 210
Ang Wikang _______ ay gagamitin bilang _____ wikang panturo sa lahat ng _________ paaralan at sa antas _______.

70%

EO 210:
Bilang pangunahing wikag panturo ang oras na ilalaan sa panggamit hindi kukulangin sa ______ ng kabuuang oras na ilalaan sa lahat ng asignaturang ituturo

Filipino
Araling Panlipunan

EO 210:
Ang Wikang Filipino ay mananatiling wikang panturo sa mga asignaturang _____ at __________.

Mayo 17 2006

Kaylan iniliham ang EO 210

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording