Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

iuvo, iuvare, iuvi, iutum

help

laudo, laudare, laudavi, laudatum

praise

narro, narrare, narravi, narratum

tell

paro, parare, paravi, paratum

prepare

porto, portare, portavi, portatum

carry

saluto, salutare, salutavi, salutatum

greet

voco, vocare, vocavi, vocatum

call

aqua, aquae

water (f.)

fabula, fabulae

story (f.)

filia, filiae

daughter (f.)

via, viae

road (f.)

iratus, irata, iratum

angry

subito

suddenly

in (+ ab.)

in/ on

in (+ ac.)

into

ambulo, ambulare, ambulavi, ambulatum

walk

ceno, cenare, cenavi, cenatum

dine

festino, festinare, festinavi, festinatum

hurry

intro, intrare, intravi, intratum

enter

laboro, laborare, laboravi, laboratum

work/ labor

cena, cenae

dinner (f.)

femina, feminae

woman (f.)

puella, puellae

girl (f.)

fessus, fessa, fessum

tired

laetus, laeta, laetum

happy

paratus, parata, paratum

ready

appello, appellare, appellavi, appellatum

call by name

rideo, ridere, risi, risum

laugh, smile

intellego, intellegere, intellexi, intellectum

understand

induo, induere, indui, indutum

put on (clothes)

gratiae, gratiarum

thanks (f. plural)

gradus, gradus

step (m.)

manus, manus

hand, band of men (f.)

vultus, vultus

face, expression (m.)

liber, libri

book (m.)

rectus, recta, rectum

straight

ago, agere, agegi, actum

do, drive

aperio, aperire, aperui, apertum

open

claudo, claudere, clausi, clausum

shut

aedificium, aedificii

building

invitus, invita, invitum

unwilling

medius, media, medium

middle

saccer, sacra, sacrum

sacred

vacuus, vacua, vacuum

empty

difficilis, difficile

difficult

continuo

immediately

paene

nearly

ubique

everywhere

extra (+ acc.)

outside

ubi

where, when

disco, discere, didici

learn

fleo, flere, flevi, fletum

weep

studeo, studere, studui

study (+ dat.)

vendi, vendere, vendidi, venditum

sell

conscpicio, conspicere, conspexi, conspectum

catch sight of

silva, silvae

forest (f.)

ignis, ignis

fire (m.)

tempis, temporis

time (n.)

ver, veris

spring (n.)

dies, diei

day (m.)

sine (+ abl.)

without

adhuc

still

lego, legere, legi, lectum

read

efficio, efficere, effeci, effectum

effect, do

credo, credere, credidi, creditum

believe (+ dat.)

hora, horae

hour (f.)

pecunia, pecuniae

money (f.)

divitiae, divitiarum

riches (f. plural)

oratio, orationis

speech (f.)

vulnus, vulneris

wound (n.)

gravis, grave

heavy, grave, serious

candidus, candida, candidum

white

verus, vera, verum

true

deinde

then, next

tamen

nevertheless, but, however

posco, poscere, poposci

demand

rumpo, rumpere, rupi, ruptum

break

custodio, custodire, custodivi, custoditum

guard

exemplum, exempli

example (n.)

praesidium, praesidii

garrison (n.)

custos, custodis

guard (m.)

flumen, fluminis

river (n.)

pax, pacis

peace (f.)

virtus, virtutis

courage (f.)

quoque

also

non solum... sed etiam

not only... but also

contendo, contendere, contendi, contentum

hasten, march, struggle

gero, gerere, gessi, gestum

carry, carry on, wage

bellum gerere

wage war

locus, loci

place (m.)

carmen, carminis

song (n.)

imperator, imperatoris

general (m.)

iuvenis, iuvenis

young man (m.)

miles, militis

soldier (m.)

eo

(to) there, thither

hodie

today

postea

afterwards

quidam, quaedam, quoddam

a certain

locus classicus

classic/ standard example

teneo, tenere, tenui, tentum

hold

colo, colere, colui, cultum

till, worship

vivo, vivere, vixi, victum

live

arbor, arboris

tree (f.)

lux, lucis

light (f.)

vox, vocis

voice (f.)

nullus, nulla, nullum

not any, no

pulcher, pulchra, pulchrum

beautiful

numquam

never

umquam

ever

nemo, neminis

no one (m./f.)

amo, amare, amavi, amatum

love

placeo, placere, placui, placitum

(+ dat.) please

peto, petere, petivi, petitum

seek, attack, ask

nuntius, nuntii

messenger, message (m.)

imperium, imperii

order (n.)

amor, amoris

love (m.)

hiems, hiemis

winter (f.)

tantus, tanta, tantum

so great

tristis, triste

sad

etiam

even, also

ante (+ acc.)

before

post (+ acc.)

after

impero, imperare, imperavi, imperatum

(+ dat.) command, order

sto, stare, steti, statum

stand

cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum

get to know, learn

invenio, invenire, inveni, inventum

find

fero, ferre, tuli, latum

carry, bear

notus, nota, notum

known

bellum, belli

war (n.)

consilium, consilii

plan (n.)

arma, armorum

arms, weapons (n. plural)

hostis, hostis

enemy (m./ f.)

semper

always

habito, habitare, habitavi, habitatum

live, dwell

quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum

ask, seek

tollo, tollere, sustuli, sublatum

raise, remove, put out of the way

nauta, nautae

sailor (m.)

caelum, caeli

sky, heaven (n.)

periculum, periculi

danger (n.)

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording