650 Most Common Words in Esperanto (segment 1/13)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abelo
bee
aboni
to subscribe
aĉeti
to buy
adreso
address
aero
air
afabla
kind
afero
affair
afiŝo
sign
agi
to act
agrabla
pleasant
etendi
to extend
eventuala
eventual, contingent
facila
easy
fajro
fire
fako
specialty
fali
to fall
familio
family
fari
to do, to make
februaro
February
feliĉa
happy
koni
to know
kongreso
convention
konkreta
concrete
konsenti
to agree to
konsili
to advise
konstrui
to build
kontakto
contact
kontenta
content
kontraŭ
against
kontroli
to check
okazi
to occur
okcidento
west
oktobro
October
okulo
eye
okupi
to occupy
ol
than
onklo
uncle
opinii
to have a opinion
ordo
state of order
ordinara
ordinary
sata
satisfied
scii
to know
scienco
science
se
if
sed
but
seĝo
chair
sekvi
to follow
semajno
week
sendi
to send
senti
to feel