Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

behandle (-et, -et)

treat

beundre (-et, -et)

admire

bruke (-te, -t)

use

få en idé (fikk, har fått)

get an idea

gi seg (gav, har gitt)

give up

glemme (-te, -t)

forget

grave (-de, -d)

dig

gå i vasken (gikk, har gått)

go down the drain

ha rett (hadde, har hatt)

be right

ha vondt i (hadde, har hatt)

have pain in

komme seg unna (kom, har kommet)

get away

late som (lot, har latt)

pretend

låse (-te, -t)

lock

rømme (-te, -t)

run away

stille spørsmål (-te, -t)

ask questions

stjele (stjal, har stjålet)

steal

søke (-te, -t)

apply

telle (-te, -t)

count

tjene (-te, -t)

earn

trekke (trakk, har trukket)

pull

undersøke (-te, -t)

examine

være klar for oppdrag (var, har vært)

be ready for assignment

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording