ἀποθνῄσκω (*ἀποθαν)

I die, am about to die, am freed from

ἄρτος, -ου, ὁ (*ἀρτο)

bread, loaf, food

βάλλω (*βαλ)

I throw

γῆ, γῆς, ἡ (*γη)

earth, land, region, humanity

γίνομαι (*γεν)

I become, am, exist, happen, take place, am born, am created

εἰσέρχομαι (εἰσ + ερχ;εἰσ + ελευθ)

I come in(to), go in(to), enter

ἐξέρχομαι (ἐξ + ερχ;ἐξ + ελευθ)

I go out

ἔτι

still, yet, even

εὑρίσκω (*εὑρ)

I find

λαμβάνω (*λαβ)

I take, receive

οὔτε

and not, neither, nor

προσέρχομαι (πρός + ἐρχ / ελευθ)

I come/go to

προσεύχομαι (*προσευχ)

I pray

πῦρ, πυρός, τό (*πυρ)

fire

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording