47 terms

Japanese numbers 1-1000

STUDY
PLAY
0
maru (zero,rai)
1
ichi
2
ni
3
san
4
shi (yon)
5
go
6
roku
7
shichi (nana)
8
hachi
9
ku (kyuu)
10
juu
11
juu ichi
12
juu ni
13
juu san
14
juu yon
15
juu go
16
juu roku
17
juu nana
18
juu hachi
19
juu kyuu
20
ni juu
21
ni juu ichi
22
ni juu ni
23
ni juu san
24
ni juu yon
25
ni juu go
26
ni juu roku
27
ni juu nana
28
ni juu hachi
29
ni juu kyuu
30
san juu
40
yon juu
50
go juu
60
roku juu
70
nana juu
80
hachi juu
90
kyuu juu
100
hyaku
200
ni hyaku
300
sanbyaku
400
yon hyaku
500
go hyaku
600
roppyaku
700
nana kyaku
800
happyaku
900
kyuu hyaku
1000
sen