Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

He became a doctor

Ő orvos lett.

He began to run

Ő elkezdett futni.

The dog bit Kata

A kutya megharapta Katát.

I broke the glass.

Eltörtem a poharat.

I brought a sandwich

Hoztam egy szendvicset.

He built a house.

Ő épített egy házat.

The fire burnt.

A tűz égett.

I bought a car.

Vettem egy autót

I caught the ball.

Elkaptam a labdát.

Kata came to school.

Kata eljött az iskolába.

It cost 10 forints.

10 forintba került.

I cut my hand.

Elvágtam a kezemet.

Kata drew a horse.

Kata rajzolt egy lovat.

I drank tea.

Teát ittam.

I drove the car.

Én vezettem az autót.

I ate pizza.

Pizzát ettem.

I fell down the stairs.

Leestem a lépcsőn.

I did my homework.

Megcsináltam a házi feladatomat.

I felt ill.

Betegnek éreztem magam

The boys fought.

A fiúk verekedtek.

I found your keys.

Megtaláltam a kulcsodat.

The bird flew.

A madár repült.

I got a 5.

Ötöst kaptam.

He gave me 100 forints.

Adott nekem száz forintot.

He went home.

Hazament.

The boy grew up.

A fiú felnőtt.

I had a nice car.

Volt egy szép autóm.

I heard a strange noise.

Furcsa zajt hallottam.

He hid behind the tree.

A fa mőgé bújt.

He hit me.

Megütött.

He held a cake in his hands.

Tortát tartott a kezében.

I hurt my friend.

Megsértettem a barátomat.

I kept my rabbit in the garden.

A nyulamat a kertben tartottam.

I knew the English words.

Tudtam az angol szavakat.

Yesterday I learnt English.

Tegnap angolt tanultam.

I left my lunch ticket at home.

Otthon hagytam az ebédjegyemet.

I lost my money.

Elvesztettem a pénzemet.

He made a cake.

Sütit sütött.

I paid 500 forints.

500 forintot fizettem.

I put the book in my bag.

Btettem a könyvet a táskámba.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording