Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Velfærdsstat

En statsform hvor man politisk har besluttet at sikre alle borgere visse grundlæggende sociale rettigheder, specielt ret til forsørgelse.

Retsprincippet

Offentlige og nedskrevne kriterier for hvornår en borger har ret til offentlig ydelse.

Skønsprincippet

Man vurderer efter et skøn hvorvidt borgeren skal modtage en ydelse.

Forsikringsprincip

Den enkelte borger har mulighed for at sikre sig selv mod arbejdsløshed, sygdom mm.

Den centraleuropæiske (selektive) velfærdsmodel

Sikrer mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet.
Her er socialt fælleskab vigtigt, hvor familien selv må klare de sociale problemer, men hvis de ikke kan dette træder staten til.

Den skandinaviske (universelle) velfærdsmodel

Lighed gennem mest mulig velfærd til alle.
Staten spiller en stor rolle, og står for omfordelingen af goder, hvor den vertikale fordeling mellem rig og fattig spiller en stor rolle.

Den angelsaksiske (residuale) velfærdsmodel

Staten sikrer mod fattigdom gennem sikring af grundlæggende velfærd. F.eks. offentlige skoler.
Staten hjælper kun personer i akut nød, og statens rolle i forhold til markedet og arbejdsgiverne er minimal.

Omkostningsklemmen

Det bliver stadig dyrere at vedligeholde velfærdsstaten, bl.a. pga den ændrede demografi.

Forventningsklemmen

Vi har en forventning om, at staten hælper os og at kvaliteten af hjælpen følger den generelle velfærdsstigning.

Popularitetsklemmen

Velfærdsstaten er populær, hvorfor det er meget svært at gennemføre reformer.

Konventionel solidaritet

Fælles interesser der udspringer af fælles traditioner, værdier og socioøkonomisk position.

Refleksiv solidaritet

Selvvalgt solidaritet. Vi skal træffe en række valg som vi skal tænke over bl.a. hvem, hvor og hvornår vi vil være sammen med folk.

Affektiv solidaritet

Følelsesmæssige bånd mellem mennesker, typisk familie, venner, etc.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording