Chinese areas

words in Chinese speaking area projects
STUDY
PLAY
华人
Huárén
Ethnic Chinese, oversea Chinese, foreign citizen of Chinese
地区
dìqū
area
新加坡
Xīnjiāpō
Singapore
澳门
Àomén
Macau
香港
Xiānggǎng
Hong Kong,
西藏
Xīzàng
Tibet
蒙古
Ménggǔ
Mongolia
内蒙古
nèi měnggǔ
Inner Mongolia
马来西亚
Mǎláixīyǎ
Malaysia
台湾
Táiwān
Taiwan
普通话
Pǔtōnghuà
Mandarin Chinese (Mainland Chinese term),
华语
Huáyǔ
Mandarin Chinese (oversea Chinese term),
汉语
Hànyǔ
Mandarin Chinese (oversea Chinese term, second language learners),
国语
Guóyǔ
Mandarin Chinese (Taiwanese term),
粤语
Yuèyǔ
Cantonese
马来语
Mǎláiyǔ
Malay language
语言
yǔyán
language
经济
jīngjì
economy
政治
zhèngzhì
politics
宗教
zōngjiào
religion
文化
wénhuà
culture
人口
rénkǒu
population
人种
rénzhǒng
racial or ethnic groups
华裔
Huáyì
person of Chinese descent
位置
wèizhi
location
地理
dìlǐ
geography
商业
shāngyè
business
贸易
màoyì
trade
货币
huòbì
currency
农业
nóngyè
agriculture
旅游业
lǚyóuyè
tourism, tourist industry
政府
zhèngfǔ
government
首都
shǒudū
capital (city)
最大城
zuì dà chéng
the biggest city
领导
lǐngdǎo
leader
重要
zhòngyào
important
人物
rénwù
characters,figure
有趣
yǒuqù
interesting
大部分
dàbùfèn
most of...
百分之(#)
bǎi fēn zhī
percent (#)